Habarlar

25-nji martda uniwersitetimiziň Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy “Garaşsyz ýurdumdyr egsilmez bagtym – dillerde dessandyr gözel Aşgabat” atly ylmy-amaly maslahaty geçirdiler.


30.03.21

24-25-nji martda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we Inçekesel kafedrasy bilen bilelikde Bütindünýä inçekesele garşy göreşmek güni mynasybetli ylmy-amaly masalahat geçirildi.

30.03.21

15-22-nji martda uniwersitetimiziň Harby lukmançylyk fakultetiniň talyplary “Psihologiýa ruhy terbiýäniň gözelligidir” atly psihologiýa hepdeligini geçirdiler.

29.03.21

19-njy martda  uniwersitetimizde  Hormatly  Prezidentimiziň  ýolbaşçylygynda ýaňy-ýakynda paýtagtymyz we Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine amala aşyran iş saparynyň netijelerine bagyşlanan hoşallyk maslahaty geçirildi.


27.03.21

18-nji martda uniwersitetimiziň Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň we Ilkinji Zenanlar guramasynyň bilelikde gurnamagynda “Nowruz geldi görkana-şan-şöhratly ülkäme” atly aýdym sazly duşuşygy geçirildi.


26.03.21

17-njy martda Türkmenistanyň Bilim ministriligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde işlenip düzülen meýilnama laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny meýletinçilik işine çekmek maksady bilen sanly ulgamy arkaly (online) “Watansöýer, sagdyn, ýaşlarymyz-Watan...

26.03.21

12-nji martda uniwersitetimizde Watanymyzyň Dünýädaki sport abraýynyň altyn medallaryň ösüşine beslenýändigini subut edýän şatlykly we tolgunduryjy hakykata, ýagny Türkmen türgeni Ýulduz Jumabaýewanyň agyr atletika boýunça Dünýä Çempiony diýlip yglan edilmegi  mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi.

25.03.21

10-njy martda Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde işlenip düzülen meýilnama laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny meýletinçilik işine çekmek maksady bilen, sanly ulgam arkaly (online) “Watansöýer, sagdyn, ýaşlarymyz-Watany...

25.03.21

4-nji martda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde 8-nji mart Halkara zenanlar güni mynasybetli aýal-gyzlara bagyşlanan dabara geçirildi....

24.03.21


Uniwersitetimiziň Kesel bejeriş fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Öweznepes Orazgeldiýew 28-nji fewralda Guramaçylyk komiteti Russiýa Federasiýasynyň Penza şäherinde ýerleşýän Ylmy hyzmatdaşlyk boýunça “Ylym we bilim” atly halkara merkezi tarapyndan geçirilen ХХХ  “Iň gowy ylmy-barlag işi 2021” halkara bäsleşiginiň l...

24.03.21