Habarlar

29-njy awgustda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we jemgyýetçilik guramalary bilelikde “Bitarap Türkmenistan Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýokanç däl keselleriň öňüni almakda we olara garşy göreşmekde nusgalyk ýurtdyr” atly professor – mugallymlaryň we talyplaryň ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

29.08.20

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we jemgyýetçilik guramalary Bilimler we talyplar güni mynasybetli “Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwri: dünýä ylmynyň gazananlary we türkmen bilimini ösdürmegiň derwaýys meseleleri” atly professor – mugallymlaryň we talyplaryň ylmy-amaly maslahaty, 2020-nji ýylyň 28...

29.08.20

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň 2020-nji ýylda ylmy işler boýunça bilelikde geçirilen bäsleşigine biziň uniwersitetimiziň talyplary we mugallymlary gatnaşdylar we olardan:

Kliniki farmakologiýa we endokrinologiýa okuwly gos...

12.06.20

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň merkezi Geňeşiniň, Bilim ministrliginiň, Zenanlar birleşiginiň merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda "Halkara zenanlar güni" mynasybetli geçirilen ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp gyzlarynyň arasynda "Talyp gözeli-2020" atly gözellik bäsleşiginiň baş baýragyna Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň D...

05.03.20