Habarlar

29-njy oktýabrda uniwersitetimiz bilen Halkara Ynsanperwer we ösüş institutynyň arasynda 

“Türkmenistan BMG: ösüşiň we parahatçylygyň hatyrasyna” atly teleköpri arkaly onlaýn okuw sapagy (nemes dilinde) geçirildi.


29.10.20

2020-nji ýylyň güýzünde Türkmenistanyň Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyplary Russiýa Federasiýasynyň Halkara Ylmy-gözleg Taslamalary Merkezi tarapyndan Moskwada gurnalan 

"Professional stars - 2020" ylmy bäsleşigine gatnaşdylar. Uniwersitetimiziň talyplar topary bäsleşige gatnaşan o...

28.10.20

27-nji oktýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Ylmy-barlag we Biotehnologiýa merkezleri, Ýaş alymlar geňeşi bilen bilelikde “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri keselleriň öňüni almakda we bejermekde baý çig mal” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.


27.10.20

“Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany ýylynda” ýaşlaryň arasynda zehinleri ýüze çykarmak, döwletimiziň alyp barýan hoşniýetli daşary syýasaty babatda bilimlerini artdyrmak, ýaşlarymyzyň ata Watanymyza bolan söýgüsini çuňlaşdyrmak maksady bilen 2020-nji ýylyň oktýabr aýynyň 13-inden 27-si aralygynda online görnüşde, ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda “Durn...

27.10.20

25-nji oktýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyplary uly ruhubelentlik  bilen Serdar ýolundan geçdiler.


26.10.20

      22-nji oktýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň we Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň arasynda Hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly ylmy-ensiklopediki kitabynyň 12-nji jiltine bagyşlanan göni wideoaragatnaşyk arkaly onlaýn wideo maslahat geçirildi.

...
23.10.20

23-nji sentýabrda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli “Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow – Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüni esaslandyryjydyr” atly professor-mugallymlaryň we talyplaryň ylmy-amaly maslahaty geçirildi.


23.10.20

 23-nji oktýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we jemgyýetçilik guramalary “Aral deňiziniň ekologiki meseleleri” atly professor – mugallymlaryň we talyplaryň ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

23.10.20

16-nji  oktýabrda Gruzyýanyň  saglygy goraýyş ulgamynda gazanan üstünlikleri, şeýle-de COVID-19 keseline garşy göreşmekde geçirilýän işler baradaky tejribeleri paýlaşmak maksady bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly gurnalan okuw sapagyna uniwerrsitetimiziň talyplary gatnaşdylar.

19.10.20

12-16-njy oktýabry aralygynda Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa sebiti boýunça edarasynyň Inçekesel gullugyna yzygiderli gözegçilik we baha bermek boýunça wagtlaýyn maslahatçysy Inna Motriçiň gatnaşmagynda “Inçekesele garşy göreş maksatnamasyna epidemiologiki gözegçilik we baha bermek” barada wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen okuw masl...

16.10.20