Şäherçe

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti talyplary okamak, ýaşamak we dynç almak üçin ösen infrastruktura eýedir. Uniwersitetde 4000-den gowrak talyp okaýar.

     

Ýokary hilli we amatly umumy ýaşaýyş jaýlarynyň binalary iki salgyda ýerleşýär: Arçabil şaýolunda diňe bir talyplar üçin niýetlenen binalar däl, eýsem sport kluby, basseýn, kompýuterleşdirilen okalga zaly lukmançylyk uniwersitetiniň merkezi kitaphanasy we naharhana hem bar.

      

Uniwersitet şäherçesinde Wi-Fi mundan başga-da, lukmançylyk uniwersitetiniň portaly işleýär. Uniwersitetiň talyplary dürli kliniki binýatlarda geçirilýän sapaklara öz wagtynda gatnaşmak üçin 1-3 ýyl talyplar ulaglar bilen üpjün edilýär.

     

Görogly köçesiniň ugrunda ýene alty sany umumy ýaşaýyş jaýy ýerleşýär. Bu uniwersitet şäherçesinde şeýle hem ösen sarp ediş infrastrukturasy bar. Golaýda uly söwda merkezleri, stadionlar, teatrlar bar.

      

Okuw prosesini guramagyň täsirli usuly bu talyplaryň oňat ýaşamagy üçin döredilýän şertlerdir.

Esasy görkezijiler
5111
Talyplar
57
Ugurlar
449
Mugallymlar