Habarlar

2024-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň “Ýaşlar – Watanayň daýanjy” atly ilkinji kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

26.01.24

2024-nji ýylyň 22-nji ýanwarynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Harby-lukmançylyk fakulteti tarapyndan «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda «Watan goragçylarynyň güni» mynasybetli «Berdimuhamet Annaýewiň gahrymançylykly zähmet we söweş ýoly - harby lukmanlar we talyplar üçin nusgalyk terbiýe mekd...

22.01.24

2024-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda Myrat  Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde ,,Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy’’ ýyly mynasybetli ,,Magtymguly  Pyragynyň  goşgulary  ýaşlary  watançylyk  ruhunda  terbiýelemegiň  we  milli  buýsanjy  kemala  getir...

10.01.24

Täze ýyl baýramçylygynyň ýurdumyzda giňden bellenýän günlerinde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde “Hoş geldiň, Täze ýyl!” atly aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabarada üstünlikli geçen “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň syýasy wakalary, saglygy goraýyşda, bilimde, ylymda ýetilen sepgitler hem-de täze ýylda öňde goýlan maksatlar barada...

30.12.23

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde 2023-nji “Arkadag Serdarly Bagtyýar ýaşlar ýylynyň” dowamynda alnyp barlan işleriň üstünlikli jemlenmegine bagyşlanan tegelek stol geçirildi.

Tegelek stolda “Arkadag Serdarly Bagtyýar ýaşlar ýylynda” ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynda gazanylan üstünlikler barada aýtmak bilen, lukmançylyk uniwersitetiniň talyp...

30.12.23

2023-nji ýylyň 14-15-nji dekabrynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan sanly ulgam arkaly gurnalan saglygy goraýyş boýunça XI Türkmen-german forumy geçirildi. Forumyň işine Germaniýa döwletiniň meşhur klinikalarynyň alymlary we lukmanlary, Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersite...

18.12.23

2023-nji ýylyň 9-njy dekabrynda bosagamyzda duran we dünýäde ykrar edilen Gahryman Arkadagymyzyň taryhy başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň ýörite Kararnamasy esasynda dünýä döwletlerinde giňden we dabaraly bellenilýän “Halkara Bitaraplyk güni” mynasybetli Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwers...

16.12.23

2023-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 28 ýyllygy mynasybetli “Bitaraplyk türkmeniň ynsanperwerliginiň, ruhubelentliginiň pelsepesidir we paýhas gudratydyr” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatda edilen çykyşlarda Birleşen Milletl...

15.12.23

Birleşen Milletler Guramasynyň ýörite Kararnamasy esasynda dünýä döwletlerinde giňden we dabaraly bellenilýän “Halkara Bitaraplyk güni” mynasybetli 5-7-nji dekabry aralygynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň gurnamagynda biologiýa dersinden II Halkara internet olimpiadasy uly üstünlikler bilen geçdi.

13.12.23

2023-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Göz keselleri ylmy-kliniki merkezinde “TÜRKMENISTAN – BITARAPLYGYŇ MEKANY” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatda şowakörlügiň irki anyklanylmagyna we ir ýüze çykarylmagyna, gözüň torly bardasynyň keselleriniň lazer tehnologiýasy bilen bejeriş usullaryna...

08.12.23