Habarlar

2022-nji ýylyň 27-nji maýynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Russiýa Federasiýasynyň Saglygy goraýyş ministrliginiň “Astrahan döwlet lukmançylyk uniwersiteti” bilen bilim we saglygy goraýyş ulgamlarynda hyzmatdaşlyk etmek barada öň gazanylan Ähtnamanyň çäklerinde, hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem güýçlendirmek maksady bilen,...

09.06.22

2022-nji ýylyň 5-nji maýynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni mynasybetli professor-mugallymlaryň we talyplaryň Esger Berdimuhamet Annaýe...

12.05.22

2022-nji ýylyň 15-nji aprelinde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde şol ýokary okuw mekdebiniň ilkinji zenanlar guramasynyň jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy bilen bilelikde guramaklarynda maşgala mukaddesligini berkitmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini ündemek, ahlaklylygy, türkmeniň milli ýol-ýörelgelerini wagyz etmek maksady...

18.04.22

2022-nji ýylyň 5-nji aprelinde Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da Bütindünýä Saglyk güni mynasybetli “Saglyk abadançylygyň we gülläp ösüşiň altyn açarydyr” atly professor – mugallymlaryň we talyplaryň ylmy-amaly maslahaty geçirildi. Maslahatyň dowamynda ýurdu­myzda sporty ösdürmek, ýaşlary sport çärelerine köpçülikleýin çekmek, olaryň arasynda sagdyn d...

07.04.22

2022-nji ýylyň 24-nji martynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-nyň öňden bäri hyzmatdaşy bolan Russiýa Federasiýasynyň Saglygy goraýyş ministrliginiň ýokary bilimiň Federal döwlet býujet bilim beriş edarasy “Astrahan döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň” Deri we wenerologiýa kafedrasynyň professory R.A.Satretdinow tarapyndan uniwersitetleriň arasynda gol çekilen Ähtnaman...

26.03.22

2022-nji ýylyň 10-njy martynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da Pekiniň adaty hytaý lukmançylygy uniwersiteti bilen “Buýan köküni ylmy taýdan öwrenmegiň wajyp meseleleri” atly onlaýn ylmy maslahat geçirildi. Maslahata uniwersitetleriň professor-mugallymlary we Farmasewtika fakultetiniň talyplary gatnaşdylar.
11.03.22

2022-nji ýylyň 5-nji martynda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlarynyň arasynda „El hünäri - il gezer“ atly döredijilik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Bu bäsleşige ýurdumyzyň ähli ýokary okuw mekdepleri bilen birlikde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyplary hem işjeň gatnaşy...

07.03.22

2022-nji ýylyň 4-nji martynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da Halkara zenanlar güni – 8-nji mart baýramy mynasybetli “Bagtyýarlyk döwrüniň mähribanlary” atly dabaraly çäre we Hormatly Prezidentimiziň aýal-gyzlara pul sowgatlaryny gowşurylyş dabarasy geçirildi. Dabara gatnaşyjylar Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň türkmen zenan...

05.03.22

2022-nji ýylyň fewral aýynyň 19-na Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da ähli fakultetleriň talyp gyzlarynyň arasynda “Talyp gözeli – 2022” atly gözellik bäsleşigini geçirdi. Bäsleşigiň dowamynda bellenilen şertler boýunça bäsleşige gatnaşýan talyp gyzlar türkmen gelin-gyzlaryna goýulýan sarpany, şeýle hem özleriniň sungata, döredijilige bolan ukyp-başarn...

21.02.22

2022-nji ýylyň 18-nji fewralynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisiniň geçirilmegi mynasybetli “Arkadagly zamanamyz – ýaşlarymyza şamçyrag” atly maslahaty geçirildi. Maslahatda çykyş edenler Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde ýurdumyzy geljekki 30 ýylda durmuş-ykdysady ta...

19.02.22