Habarlar

30-njy awgustda Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda sanly ulgam arkaly distansion (uzak aralykdan) görnüşinde geçirilen “Dil bilen dünýäni gezer” atly rus dili dersi boýunça internet bäsleşigine gatnaşan talyplarymyz 2-nji we 3-nji orny eýelediler.Olar:

Garlyýewa Gülhan-kesel bejeriş fakultetiniň 2-nji ýyl talyby...

17.09.21

Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan işlenip düzülen meýilnama laýyklykda ýaşlary watansöýüjilik ruhunda terbiýelemek, zähmete söýgi döretmek, arassa ahlaklylyk, ýokanç keselleriň öňüni almak maksady bilen uniwersitetimiziň Zenanlar guramasy tarapyndan talyp-gyz gelinleriň arasynda “Gyz edebi-il edebi” atly tema boýunça  terbiýeçilik häsiýetli wagyz-nesi...

14.09.21

10-njy sentýabrda “Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy” ady bilen geçirilýän biraýlygyň çäginde ýol hereketleriniň düzgünlerini berjaý etmäge bagyşlanan talyplaryň Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýol gözegçilik gullugynyň hünärmenleri bilen wagyz – nesihat duşuşygy geçirildi.

10.09.21

Ýurdumyzda her ýylyň 1-nji sentýabrynda dabaraly bellenilýän “Bilimler we talyp ýaşlar güni” hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ýaşlaryna geçiren okuw sapagyndan gelip çykýan weziplere bagyşlanyp, 6-njy sentýabrda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň “S...

06.09.21

Ýurdumyzda her ýylyň 1-nji sentýabrynda dabaraly bellenilýän “Bilimler we talyp ýaşlar güni” hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ýaşlaryna geçiren okuw sapagyndan gelip çykýan weziplere bagyşlanan  maslahat geçirildi.

02.09.21

1-nji sentýabrda 2021-nji ýylda giriş synaglaryny üstünlikli tabşyran ýaşlaryň uniwersitetimiziň 1-nji ýyl talyplarynyň hataryna kabul etmek bilen baglanyşykly dabaraly çäre geçirildi.

01.09.21

30-njy awgustda “Bilimler we talyp ýaşlar güni” mynasybetli professor – mugallymlaryň we talyplaryň gatnaşmagynda “Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwri: Dünýä ylmynyň gazananlary we türkmen bilimini ösdürmegiň derwaýys meseleleri” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

30.08.21

9-njy iýulda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş okuw-ylmy merkezi, Stomatologiýa okuw-önümçilik merkezi we Göz keselleri ylmy-kliniki merkezi bilelikde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli “Sagdyn durmuş ýörelgesi  röwşen geljegiň kepilidir” atly ylmy-amaly...

09.07.21

7-nji iýulda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň mejlisler zalynda uniwersitetimiziň  jemgyýetçilik guramalary 2021-nji ýylyň “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilmegi mynasybetli “Abu Reýhan Biruny, Muhammet Gaýmaz Türkmen, Abu Aly ibn Sina, Seýit Ysmaýyl Gürgenli we Orta asyr lukmançylyk...

08.07.21

25-nji iýunda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde “Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow saglygy goraýşy ösdürmegiň milli modelini esaslandyryjydyr” atly dabaraly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

26.06.21