Habarlar

4-nji noýabrda uniwersitetimiziň Zenanlar guramasy tarapyndan “Bitaraplyk mekany-zenan bagtynyň mertebe mukamy” atly döredijilik duşuşygy geçirildi.04.11.20

29-njy oktýabrda uniwersitetimiz bilen Halkara Ynsanperwer we ösüş institutynyň arasynda 

“Türkmenistan BMG: ösüşiň we parahatçylygyň hatyrasyna” atly teleköpri arkaly onlaýn okuw sapagy (nemes dilinde) geçirildi.


29.10.20

2020-nji ýylyň güýzünde Türkmenistanyň Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyplary Russiýa Federasiýasynyň Halkara Ylmy-gözleg Taslamalary Merkezi tarapyndan Moskwada gurnalan 

"Professional stars - 2020" ylmy bäsleşigine gatnaşdylar. Uniwersitetimiziň talyplar topary bäsleşige gatnaşan o...

28.10.20

27-nji oktýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Ylmy-barlag we Biotehnologiýa merkezleri, Ýaş alymlar geňeşi bilen bilelikde “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri keselleriň öňüni almakda we bejermekde baý çig mal” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.


27.10.20

“Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany ýylynda” ýaşlaryň arasynda zehinleri ýüze çykarmak, döwletimiziň alyp barýan hoşniýetli daşary syýasaty babatda bilimlerini artdyrmak, ýaşlarymyzyň ata Watanymyza bolan söýgüsini çuňlaşdyrmak maksady bilen 2020-nji ýylyň oktýabr aýynyň 13-inden 27-si aralygynda online görnüşde, ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda “Durn...

27.10.20

25-nji oktýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyplary uly ruhubelentlik  bilen Serdar ýolundan geçdiler.


26.10.20

      22-nji oktýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň we Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň arasynda Hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly ylmy-ensiklopediki kitabynyň 12-nji jiltine bagyşlanan göni wideoaragatnaşyk arkaly onlaýn wideo maslahat geçirildi.

...
23.10.20

23-nji sentýabrda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli “Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow – Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüni esaslandyryjydyr” atly professor-mugallymlaryň we talyplaryň ylmy-amaly maslahaty geçirildi.


23.10.20

 23-nji oktýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we jemgyýetçilik guramalary “Aral deňiziniň ekologiki meseleleri” atly professor – mugallymlaryň we talyplaryň ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

23.10.20

16-nji  oktýabrda Gruzyýanyň  saglygy goraýyş ulgamynda gazanan üstünlikleri, şeýle-de COVID-19 keseline garşy göreşmekde geçirilýän işler baradaky tejribeleri paýlaşmak maksady bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly gurnalan okuw sapagyna uniwerrsitetimiziň talyplary gatnaşdylar.

19.10.20