Habarlar

15-22-nji martda uniwersitetimiziň Harby lukmançylyk fakultetiniň talyplary “Psihologiýa ruhy terbiýäniň gözelligidir” atly psihologiýa hepdeligini geçirdiler.

29.03.21

19-njy martda  uniwersitetimizde  Hormatly  Prezidentimiziň  ýolbaşçylygynda ýaňy-ýakynda paýtagtymyz we Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine amala aşyran iş saparynyň netijelerine bagyşlanan hoşallyk maslahaty geçirildi.


27.03.21

18-nji martda uniwersitetimiziň Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň we Ilkinji Zenanlar guramasynyň bilelikde gurnamagynda “Nowruz geldi görkana-şan-şöhratly ülkäme” atly aýdym sazly duşuşygy geçirildi.


26.03.21

17-njy martda Türkmenistanyň Bilim ministriligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde işlenip düzülen meýilnama laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny meýletinçilik işine çekmek maksady bilen sanly ulgamy arkaly (online) “Watansöýer, sagdyn, ýaşlarymyz-Watan...

26.03.21

12-nji martda uniwersitetimizde Watanymyzyň Dünýädaki sport abraýynyň altyn medallaryň ösüşine beslenýändigini subut edýän şatlykly we tolgunduryjy hakykata, ýagny Türkmen türgeni Ýulduz Jumabaýewanyň agyr atletika boýunça Dünýä Çempiony diýlip yglan edilmegi  mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi.

25.03.21

10-njy martda Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde işlenip düzülen meýilnama laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny meýletinçilik işine çekmek maksady bilen, sanly ulgam arkaly (online) “Watansöýer, sagdyn, ýaşlarymyz-Watany...

25.03.21

4-nji martda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde 8-nji mart Halkara zenanlar güni mynasybetli aýal-gyzlara bagyşlanan dabara geçirildi....

24.03.21


Uniwersitetimiziň Kesel bejeriş fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Öweznepes Orazgeldiýew 28-nji fewralda Guramaçylyk komiteti Russiýa Federasiýasynyň Penza şäherinde ýerleşýän Ylmy hyzmatdaşlyk boýunça “Ylym we bilim” atly halkara merkezi tarapyndan geçirilen ХХХ  “Iň gowy ylmy-barlag işi 2021” halkara bäsleşiginiň l...

24.03.21


Pediartiýa fakultetiniň 1-nji ýylynyň 8108-nji toparynyň talyby Mamagül Koşakowa guramaçylyk komiteti Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde ýerleşýän “Солнечный свет” merkeziniň gurnamagynda geçirilen Halkara internet ders bäsleşigine “Ekologiýa” ugrundan  gatnaşyp baýrakly I orna mynasyp bold...

23.03.21

25-nji fewralda uniwersitetimiziň talyp ýaşlary bilen Berkarar döwletiň Bagtyýarlyk döwründe, “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly mynasybetli  türkmen milli medeni mirasymyzy öwrenmek, mirasa sarpa goýmak, medeni gymmatlyklarymyzy goramak we ýaşlaryň arasynda ýaýbaňlandyrmak maksady...

18.03.21