Habarlar

2021-nji ýylyň 2-nji noýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Hindistan Döwletiniň milli baýramy bolan Aýurweda gününe bagyşlanan “Hindistanda däp bolan iýmit we onuň peýdasy” atly wideomaslahat geçirildi. Maslahata Hindistanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň işgärleri hem-de uniwersitetiň mugallymlary we talyplar...

04.11.21

2021-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde „Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany“ ýyly mynasybetli ýokary okuw mekdebiniň ilkinji zenanlar guramasy, kärdeşler arkalaşygy we Magtymguly adyndaky ilkinji ýaşlar guramasy tarapyndan ,,El hünäri – il g...

02.11.21

2021-nji ýylyň 28-nji oktýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň we uniwersitetiň ilkinji zenanlar guramasynyň bilelikde gurnamagynda hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň Halk Maslahatyn...

31.10.21

2021-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde professor-mugallymlaryň, ylmy işgärleriň we talyplaryň gatnaşmagynda “Garaşsyzlyk ýyllary içinde lukmançylyk biliminde we ylmynda oňyn özgertmeler” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi. Maslahatda edilen çykyşlarda Garaşsyzlygyň beren miwelerin...

29.10.21

Bejeriş işi hünäriniň 4-nji ýyl talyby Şatlyk Tekäýew Russiýa Federasiýasynyň Saratow şäherinde ýerleşýän “Erudit” merkezi tarapyndan geçirilen internet olimpiadasynda ekologiýadan 1-nji orna we Krasnodar şäherinde “Mir” Bütinrussiýa olimpiadalary we bäsleşikleri merkeziniň gurnamagynda biologiýadan geçirilen Halkara internet olimpiadasyna gatnaşyp, 1-nji orna mynas...

28.10.21


2021-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Hormatly Prezidentimiziň ýörite Karary bilen ýaňy-ýakynda giňden we dabaraly bellenip geçilen Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli Gahryman Arkadagymyzyň öz halkyna sow...

16.10.21

2021-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli “Saglygy goraýyş, bilim we sport - Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly Halkara ylmy maslahaty we zähmetde tapawutlanan saglygy goraýyş işgärlerine Döwlet sylaglarynyň...

12.10.21

Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni!!!

09.10.21

2021-nji ýylyň 4-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli neşir edilen “Garaşsyzlyk – Bagtymyz” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

06.10.21

30-njy sentýabrda “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda professor-mugallymlaryň we talyplaryň gatnaşmagynda “Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlary” atly wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

30.09.21