Habarlar

2022-nji ýylyň 7-nji fewralynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da Dutar ýasamak senetçiliginiň hem-de dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi mynasybetli talyp ýaşlaryň arasynda hoşallyk maslahaty geçirildi. Uniwersitetiň “Melhem” milli saz gurallar toparynyň ýerine ýetirmeginde ýaňlanan aýdym-s...

08.02.22

2022-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-nyň mugallymlary we talyp ýaşlary Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde alnyp barylýan işler bilen ýakyndan tanyşmak maksady bilen bu merkezde boldular.

Hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly ensiklopedik kitapl...

24.01.22

2022-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda “Gahryman Arkadagymyzyň – parahat, asuda, bolelin we gülleýän durmuşy üpjün etmek başlangyçlary dabaralanýar” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Maslahatyň dowamynda edilen çykyşlarda hormatly Prezidentimiziň d...

22.01.22

2022-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da “El hünäri – il gezer” atly döredijilik bäsleşiginiň 2-nji tapgyry geçirildi. Bäsleşik talyp ýaşlaryň döredijilige, pederlerimizden miras galan gymmatlyklara, milli däp-dessurlarymyza bolan hormatyny has-da ýokarlandyrdy we olarda millilige bolan buýsanjy artdyrdy. Bäsleşige gatnaşan t...

21.01.22

2022-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da 2022-nji ýyly “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip atlandyrylmagy mynasybetli dabaraly çäre geçirildi. Çärede diňlenen çykyşlar Mähriban we Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan beýik işlerine bagyşlanyp, olar “Melhem” aýdym-saz toparynyň joşgunly aýdymlary bilen utgaşdy.

04.01.22

2021-nji ýylyň 23-nji dekabrynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da “Türkmenistan parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebiniň hem-de bu ýokary okuw mekdebiniň jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda aýdym-sazly dabara g...

24.12.21

2021-nji ýylyň 21-nji dekabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň jemgyýetçilik guramalarynyň gurnamagynda ýetip gelýän Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli aýdym-sazly dabaraly çäre geçirildi.22.12.21

2021-nji ýylyň 16-njy dekabrynda M. Garryýew adyndaky TDLU-da “Aral deňziniň sebitde döreden ekologik meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatda edilen çykyşlar Aralýaka sebitinde ýüze çykyp biljek keselleriň öňüni alyş çärelerine, tebigat gözelligini gorap saklamak meselelerie bagyşlandy.17.12.21

2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-nyň Stomatologiýa okuw-önümçilik merkezinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly baýramçylygy mynasybetli “Türkmenistanda stomatologiýanyň innowasion ugurlary” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatda edilen çykyşlar agyz boşlugynyň we dişleriň kesellerini bejermekde häzirki...

11.12.21

2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-nyň Göz keselleri ylmy-kliniki merkezinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly baýramçylygy mynasybetli “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe oftalmologiýada innowasion özgertmeler” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda göz kesel...

10.12.21