Maşgala lukmançylygy boýunça diplomdan soňky taýýarlyk kafedrasynyň müdiri, lukmançylyk ylymlarynyň kandidaty Sona Babaýewa


tel: (+99312) 36-26-52  

e-mail: tdlutm@online.tm.

Salgysy: Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly, Fizologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahasy, 2-nji gat 1995-nji ýylda Lukmanlary kämilleşdiriş fakultetiniň binýadynda maşgala lukmançylygy boýunça iç keselleri we çaga keselleri kafedralary esaslandyryldy, 2000-nji ýylda bu iki kafedranyň birikdirilmeginiň netijesinde maşgala lukmançylygy kafedrasy döredildi. Fiziologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahana, Saglyk öýleri we merkezleri, uniwersitetiň klinikalary kafedranyň kliniki binýatlary bolup durýar.

Maşgala lukmançylygynyň Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamyna ornaşdyrylmagy bilen kafedra ilkinji günlerden başlap, Moskwanyň I.M.Seçenow adyndaky I lukmançylyk uniwersitetiniň, Konnektikut we Demirgazyk Dakota (ABŞ) uniwersitetleriniň maşgala lukmançylygy kafedralary bilen hyzmatdaşlyk etmek bilen, maşgala lukmanlaryny taýýarlamak boýunça toplanan halkara tejribäni düýpli öwrenmäge girişdi. Kafedranyň işgärleri saglygy goraýyş pudagynyň hünärmenlerini taýýarlamakda öwrenmek we tejribe alyşmak maksady bilen, daşary ýurt lukmançylyk uniwersitetlerinde iş saparlary bilen bolup, öz hünärini yzygiderli kämilleşdirýärler. Şeýle saparlar 2013-nji ýylda Estoniýanyň Tartu uniwersitetinde, 2019-njy ýylda Latwiýanyň Stradynýa adyndaky Riga lukmançylyk uniwersitetinde bolup geçdi.

Kafedranyň alyp barýan işleriniň esasy ugurlary1-nji ýyl talyplaryny “Sagdyn maşgala” dersi boýunça okatmak; uçurym lukmanlaryny ”masgala lukmançylygy” hünäri boýunça kliniki ordinaturada 2 ýyllyk hünär bilim beriş maksatnamasy boýunça taýýarlamak; maşgala lukmanlarynyň 1 ýyllyk internaturada diplomdan soňky taýýarlygy; maşgala lukmançylygynyň esaslary boýunça ilkinji gaýtadan taýyarlaýyş okuw tapgyry; “maşgala lukmançylygy” hünari boýunça degişli okuwlary geçen lukmanlaryň sertifikasiýasy.

Kafedrada ähmiýetli çemeleşme we hünär standartlaryna laýyklykda modul tehnologiýalarynyň esasynda diplomdan soňky bilimiň integrirlenen maksatnamalary ornaşdyrylýar, uzak aralykdan gurnalýan okuwlar işjeň ulanylýar.

Kafedranyň assistentleri tarapyndan “Maşgala lukmançylygy boýunça beýanlaryň ýygyndysynyň’’ elektron görnüşi, “Maşgala lukmanyň ýan kitaby”, “Maşgala lukmanyň iş amalynda çaga keselleri’’, “Maşgala lukmanyň iş amalynda iç keselleri’’, “Maşgala lukmanyň iş amalynda gaýragoýulmasyz kömek”, “Dürli ýaş tapgyrlarda rejeli iýmitlenmegiň aýratynlyklary” we beýl. okuw kitaplary çap edildi.

Kafedranyň işgärleri maşgala lukmançylygy we diplomdan soňky taýýarlyk okuwy boýunça, uniwersitetiň Alymlar geňeşiniň we beýleki usuly geňeşleriniň agzalary bolup durýarlar.

Kafedrada “Maşgala lukmanlarynyň iş amalynda antigipertenziw dermanlary” atly ylmy iş alnyp barylýar, kafedra mundan başga-da kafedralaryň arasyndaky ylmy taslamalara gatnaşýar, onuň işgärleri tarapyndan ylmy we dissertasiýa işlerine, ylmy işleriň we tezisleriň ýygyndylaryna, okuw gollanmalaryna, keseliň taryhyna we ambulator kartalaryna syn berilýär.

Işgärler lukmançylyk ekspertizalaryna gatnaşýarlar, beýleki kafedralar, şeýle hem welaýat hassahanalary bilen bilelikde teleköprüleri gurnaýarlar; maşgala lukmançylygynyň esasy ugurlary boýunça maşgala lukmanynyň işinde peýdalanmaklygy üçin namalaýyn-hukuk resminamalaryny, kliniki görkezmeleri we protokollary işläp düzýärler we ornaşdyrýarlar.


Esasy görkezijiler
5111
Talyplar
57
Ugurlar
449
Mugallymlar