Kliniki merkezler
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Göz keselleri ylmy-kliniki merkezi

Göz keselleri ylmy-kliniki merkezi bu ilata, şol sanda aýratyn sosial goraga mätäç çagalara we mümkinçilikleri çäklendirilen raýatlaryna, şeýle-de 1941-1945-nji ýyllarda Beýik Watançylyk urşuna gatnaşanlara we tylda bolanlara, olaryň yzynda galanlara hem-de Owganystanda gulluk edenlere göz kesellerini anyklamagyň we bejermegiň dürli usullaryny amala aşyrýan täze nesliň klinikasydyr.


Göz keselleri ylmy-kliniki merkezi 6 bölümden: çagalaryň göz kesellerini bejeriş (25 orun), gözüň umumy kesellerini bejeriş (20 orun), gaýragoýulmasyz kömek, lazer, kabul ediş we barlamhana bölümlerinden ybarat.


Kabul ediş bölüminiň düzüminde döwrebap enjamlar: foropter, awtorefraktometr, pnewmotonometr, yş çyrasy, sinoptofor, ambliokor, akkomodotrener bilen enjamlaşdyrylan çagalaryň görüşini saklaýan 2 otag işleýär. Türkmenistanda ilkinji gezek täze doglan bäbekleriň agyr patologiýalaryny, köplenç ýetik däl çagalaryň görüşiniň ýitmegine – retinopatiýa getirýän agyr patologiýalary irki döwürlerde anyklamaga, gündelik gözegçilik etmäge we bejergä baha bermäge niýetlenen iň täze retinal pediatrik ulgam “RetCam” enjamy goýlan. Şeýle-de Göz keselleri ylmy-kliniki merkezinde täze ultrases apparaty “AVISO” (Fransiýa), “HRT-3” (Germaniýa); “Spectralis OCT HRA” (Germaniýa) bilen enjamlaşdyrylan anyklaýyş otagy hem hereket edýär. Mundan başga-da, merkezde döwrebap enjamlaşdyrylan fiziobejeriş otagy hem bar. Umumy agyrysyzlandyrma bilen çagalarda operasiýalaryň ähli görnüşleriniň şowly geçmegi “DRAGGER” (Germaniýa) enjamynyň kömegi bilen üpjün edilýär. Bu täze enjamlaryň ählisi göz kesellerini anyklamagyň we bejermegiň ylmy taýdan esaslandyrylan usullaryny işlemäge we ornaşdyrmaga giň mümkinçilikleri berýär.


Merkeziň işinde Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldamagynda oftalmologlar we Göz keselleri kafedrasynyň işgärleri bilen bilelikde öňüni alyş çäreleriniň toplumyny geçirmek bilen, çagalaryň görüşini goramagyň üstünlige eýe bolýan meselelerine uly üns berilýär. Bu öz gezeginde Aşgabat şäheriniň mekdebe çenli edaralarynda we orta mekdeplerinde işlenip düzülen öňüni alyş hem-de usuly maksatnamalary ornaşdyrmak maksady bilen, çagalar baglarynyň taýýarlyk toparlarynyň terbiýeçileri we mekdepleriň başlangyç synp mugallymlary bilen wagtly-wagtynda maslahatlary geçirip durmaga, şeýle-de okuw hem-de terbiýeçilik wagtyndan aýrylmasyz göz keselleriniň skriningini hem-de monitoringini amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Merkeziň işgärleriniň maksada okgunly işlemekleri refraksiýanyň anomaliýalarynyň we beýleki göz keselleriniň döremegine ýykgyn çagalaryň howp toparyny ir ýüze çykarmaklygyny, şeýle-de olary öz wagtynda bejermegi hem-de gaýra üzülmeleriniň öňüni almagyny üpjün edýär.Ylmy-barlag işlerde lukmançylygyň ylmy taýdan esaslandyrylan täze tehnologiýalaryny ulanmak bilen ýokary derejeli şowakörlügiň, çaşylygyň, dogabitdi kataraktanyň we glaukomanyň, täze döremeleriň, alawlama we distrofik keselleriň hem-de çagalaryň görüş agzasynyň beýleki patologiýalarynyň öňüni almaklyga, anyklamaklyga we bejergisine aýratyn üns berilýär. Dogabitdi glaukomanyň we çaşylygyň hirurgik bejergisinde täze tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça ylmy işler alnyp barylýar. Russiýaly oftalmologlar bilen bilelikde ysmaz we burun tarapa gidýän çaşylygyň hirurgik bejergisiniň täze usullary işlenip düzüldi (Oýlap tapyşyň patentleri №2483699; №2584077).


Merkeziň ýokary derejeli hünärmenleri Göz keselleri kafedrasynyň mugallymlary bilen bilelikde daşary ýurtly kärdeşlerimiziň tejribelerini giňden ulanmak bilen, bejeriş-maslahat beriş, usuly we ylmy-barlag işlerini anyp barýarlar. Oftalmologiýa ylmyny we ýaşlaryň hünär tejribelerini ösdürmek maksady bilen halkara ylmy merkezler bilen hyzmatdaşlyk üçin ähli mümkinçiliklerden peýdalanylýar. 2019-njy ýylyň martynda Russiýa Federasiýasynyň Saglygy goraýyş ministrliginiň “Gelmgols adyndaky Moskwa göz keselleriniň ylmy-barlag instituty” federal döwlet býujet edarasy bilen Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Göz keselleri ylmy-kliniki merkeziniň arasyndaky gol çekilen ikitaraplaýyn Ylalaşygyň çäklerinde ýaş türkmen oftalmologlarynyň diplomdan soňky hünär taýýarlygyny kämilleşdirmek boýunça meýilnama we olaryň halkara ylmy-amaly maslahatlara hem-de forumlara gatnaşmaklygy üstünlikli amala aşyrylýar.

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Stomatologiýa okuw-önümçilik merkezi

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Stomatologiýa okuw-önümçilik merkezinde iň ýokary tehniki we hünär derejesinde ýöriteleşdirilen lukmançylyk kömegini bermek üçin ähli şertler we mümkinçilikler döredilen.

Bu ýerde stomatologiýa fakultetiniň talyplary üçin ýörite interaktiw multimediýa tagtalary bilen enjamlaşdyrylan iki sany beýan zallary, Ortopediýa we hirurgiýa stomatologiýasy kafedrasynyň, Terapewtiki stomatologiýa kafedrasynyň, Çaga stomatologiýasy we Stomatologiýa boýunça diplomdan soňky taýýarlyk kafedralarynyň okuw we bejeriş otaglary, innowasiýa tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan iki sany fantom otaglary göz öňünde tutulan.Merkeziň düzümine bäş bölüm, ýagny çagalar, terapewtik, hirurgik, ortopedik stomatologiýa we funksional anyklaýyş bölümleri girýär. Merkeze näsaglaryň ilkinji ýüz tutmagy gigiýeniki otagdan başlanýar. Bu ýerde çagalara agyz boşlugynyň gigiýenasy üçin serişdeleri saýlap almagy we olardan dogry peýdalanmagy öwredilýar. 


Merkezde fitobejergi otagy bolup, bu ýerde dermanlyk ösümliklerini ulanmak bilen “Irrigator” enjamyndan giňden peýdalanylýar. Rentgenologik otagda ýokary hilli rentgen suratlary almak üçin äň-ýüz töwereginiň üç ölçegli rentgen suratyny alýan enjamlaryň birnäçe görnüşleri bolup, olar ýokarky we aşaky äňleriň anyklaýyş suratyny almaga mümkinçilik berýärler.


Ortopedik stomatologiýa bölüminde CAD/CAM otagy ýerleşdirilen. CAD/CAM enjamynyň kömegi bilen keramiki, plastmas, metaldan aýrylmaýan gurnamalary taýýarlap bolýar. Bular koronkalar, dolduryjylar, winirler, hususy abatmentler, köpri görnüşli protezlerdir. Bu tehnologiýanyň ulanylyşynyň gerimi hemişe giňelýär. Operasion blokdan we hirurgik otagdan ybarat hirurgik stomatologiýa bölümi Germaniýanyň meşhur «SIRONA» kompaniýasynyň “Intego” stomatologik enjamy bilen enjamlaşdyrylan. Stomatologiýa okuw-önümçilik merkezi çaga, terapewtik, ortopedik we hirurgik stomatologiýa ugurlarynda stomatolog lukmanlary diplomdan öňki we diplomdan soňky taýýarlygy üçin okuw-bejeriş we ylmy işleri geçirmek boýunça binýat bolup hyzmat edýär. Merkeziň lukmanlary kafedranyň mugallymlary bilen birlikde mekdebe çenli ýaşdaky çagalaryň öňüni alyş barlaglaryny geçirmekde uly işler geçirýärler. Ýurt Baştutanymyzyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy-ensiklopedik kitabynda beýan edilen dermanlyk ösümlikleri ulanmak bilen dişleriň kariýesini anyklamak, onuň öňüni almak, parodont kesellerini bejermek boýunça birnäçe işler alnyp barylýar. Merkezde şu günki gün lukmanlar öz näsaglaryna iň ýokary hünär we tehniki derejede ýöriteleşdirilen stomatologik hyzmatlaryň giň gerimini hödürläp bilýärler. Merkeziň işgärleri halkymyzyň saglygyny berkitmekde özleriniň saldamly goşantlaryny goşýarlar. Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş okuw-ylmy merkezi

Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2015-nji ýylyň 12-nji iýulyndaky №14334 belgili “Lukmançylyk edaralaryny döretmek baradaky” Karary bilen 2015-nji ýylyň 1-nji awgustynda Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş okuw-ylmy merkezi döredildi.


Bu merkezde işler üç ugur: pediatriýa, perinatologiýa we hirurgiýa ugurlary boýunça alnyp barylýar. Merkez 275 orunlyk bolup, onda 15 sany bölüm hereket edýär. Merkezde ýurdumyzyň dürli künjeginden gelen enelere we çagalara ýokary derejeli kömek berilýär.


Ýurdumyzda perinatal kömegi sebitleşdirmek Maksatnamasyna laýyklykda, bu merkez IIIA derejeli diýlip bellenildi. Merkezde pes agramly doglan we dürli agyr ýagdaýlary bolan bäbeklere kömek berilýär. Bejeriş işleri merkezde alnyp barylýan ylmy işlere laýyklykda amala aşyrylýar. Bu bolsa näsag çagalara ýokary derejeli kömek bermekde, şeýle-de çaga keselçiligini hem-de ölümçiligini peseltmekde giňden ýardam berýär.


Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş okuw-ylmy merkeziniň esasy ylmy ugry “Pes agramda doglan bäbekleri alyp barmagyň we uýgunlaşma mehanizminiň hilini gowulandyrmak”.


Türkmenistanyň çuňňur hormatlanýan Prezidentiniň Karary bilen döredilen bu merkez ylmy we amaly taýdan ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamakda uly işleri alyp barýar.


Merkeziň çäginde ýerleşen kafedralarda uniwersitetiň we lukmançylyk orta mekdebiniň talyplary, intern lukmanlar, kliniki ordinatorlar, aspirantlar we dürli ugurly hünärmenler üçin nazary we amaly sapaklar geçirilýär.


Göwreli aýallara we täze doglan bäbeklere berilýän kömegi kämilleşdirmek üçin talyplar, intern lukmanlar we ýaş hünärmenler ýörite döwrebap simulýatorlar bilen enjamlaşdyrylan otagda (fantom otagy) amaly endikleri özleşdirilýär.


Işler merkezde Türkmenistanda kabul edilen, enäniň we çaganyň saglygyny goramaga gönükdirilen “Howpsuz enelik”, “Bäbekleriň ilkinji reanimasiýasy”, “Ene süýdi bilen emdirmekligi goramak we ony goldamak”, “Çagalaryň kesellerini bütewi usulda alyp barmak”, “Çaganyň irki ösüşi we ony mekdebe taýýarlamak” Milli maksatnamalara laýyklykda alnyp barylýar. “Çaganyň irki ösüşi we irki goşulyşma” usulyýet otagynda pes agramly doglan bäbekleriň ene-atalary bilen maslahat işleri we pes agramly çagalar bilen dikeldiş çäreleri geçirilýär.


Ýaş lukmanlaryň we talyplaryň gatnaşmagynda telemedisinanyň mümkinçilikle­rinden peýdalanyp, kafedralaryň professor-mugallymlar düzümi we merkeziň alyp ba­ryjy hünärmenleri ýurdumyzyň ähli künjeklerinden agyr we çylşyrymly lukmançylyk ýagdaýlary boýunça näsaglara maslahat berýärler.

 
Habarlar
Halkara hyzmatdaşlyk

2022-nji ýylyň 27-nji maýynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Russiýa Federasiýasynyň Saglygy goraýyş ministrliginiň “Astrahan döwlet lukmançylyk uniwersiteti” bilen bilim we saglygy goraýyş ulgamlarynda hyzmatdaşlyk etmek barada öň gazanylan Ähtnamanyň çäklerinde, hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem güýçlendirmek maksady bilen, ady agzalan ýokary okuw mekdebiniň Deri we wenerologiýa kafedrasynyň müdiri, professor R.A.Satretdinow tarapyndan “Pigment kserodermiýa” atly tema boýunça uniwersitetiň mugallymlary we talyplary üçin umumy sapak geçirildi. Onuň dowamynda professor deri keselleriniň öňüni almakda we bejermekde häzirki döwürde ýetilen sepgitler barada giňişleýin maglumatlary berdi.

“Esger Berdimuhamet Annaýewiň gahrymançylykly zähmet we söweş ýoly ýaşlar üçin nusgalyk mekdepdir”

2022-nji ýylyň 5-nji maýynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni mynasybetli professor-mugallymlaryň we talyplaryň Esger Berdimuhamet Annaýewiň gahrymançylykly zähmet we söweş ýoly ýaşlar üçin nusgalyk mekdepdir atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi. Maslahatda Hormatly Prezidentimiziň mähriban atasy Berdimuhamet Annaýewiň geçen zähmet we durmuş ýoly, Watançylyk urşunda görkezen merdanalygy, gaýduwsyzlygy baradaky çykyşlar diňlenildi.

“Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy” döwründe türkmen halkynyň sarpasyny belentliklere göterýän Hormatly Prezidentimize uniwersitetiň professor-mugallymlary we talyplary tüýs ýürekden sagbolsun aýtdylar.

“Öý ojagyň gelşigi, maşgala mukaddesligi”

2022-nji ýylyň 15-nji aprelinde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde şol ýokary okuw mekdebiniň ilkinji zenanlar guramasynyň jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy bilen bilelikde guramaklarynda maşgala mukaddesligini berkitmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini ündemek, ahlaklylygy, türkmeniň milli ýol-ýörelgelerini wagyz etmek maksady bilen “Öý ojagyň gelşigi, maşgala mukaddesligi” atly wagyz-nesihat maslahaty geçirildi. Maslahata gatnaşyjylar Hormatly Prezidentimize Türkmenistan Watanymyzy gülletmek ugrunda alyp barýan beýik işlerinde uly üstünlikleri, täze rowaçlyklary, egsilmez güýç-gaýrat arzuw etdiler.

Bildirişler
Halkara ders bäsleşigi:

2022 - nji ýylyň 24-nji maýynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň dil we beýleki ugurly ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda iňlis dili boýunça I halkara internet olimpiadasynyň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi. Uniwersitetimiziň stomatologiýa fakultetiniň II ýyl talyby Rasulilla Annamyradow II orna, kesel bejeriş fakultetiniň III ýyl talyby Nurgözel Muhyýewa III orna we şol fakultetiň I ýyl talyby Eziz Weliýew III orna mynasyp boldular. Olimpiadanyň ýeňijileri Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty tarapyndan Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary bilen sylaglandylar.

Ýokary okuw mekdepleriň talyplarynyň arasynda “Biologiýa” dersi boýunça ders bäsleşiginiň netijeleri:

Sene (ýyl, aý, gün)                                    2022-nji  ýylyň  21-nji maýy 

Bäsleşik geçirilýän ÝOM-yň ady:           Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti

Okuw dersiniň ady:                                  Biologiýa

Gatnaşyjy­nyň

familiýasy we ady

ÝOM-yň ady

Jemi

% 

Toplany

%

Gatnaşy­jynyň orny

1.


Annageldiýew Saparmuhammet

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti

100

60

I

2.

Nazarow Babajan

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti

100

52,3

II

3.

Tekäýew Şatlyk

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti

100

 43,1

III

 

TOPARLAÝYN BIRINJILIKDE

 

1 orun

168,9

ball toplan

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti

toparyna

2 orun

155,4

ball toplan

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti

toparyna

3 orun

 111

ball toplan

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty

toparyna


 
                                                             

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti tarapyndan “Iňlis dili” dersinden geçirilen internet olimpiadasy barada hasabat:

2022-nji ýylyň maý aýynyň 12-ne Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Diller kafedrasy tarapyndan “Iňlis dili” dersinden ýokary okuw jaýlaryň arasynda  internet olimpiadasy geçirildi. Bu geçirilen internet olimpiadasyna 21 sany ýokary okuw jaýlary gatnaşdylar.


“Iňlis dili” dersi boýunça netijeler:                                                                      

T/B
Familiýasy ady
Ýokary okuw mekdebiň ady
Baly
Orun
1.
Geldiýew Ilaman
Türkmenistanyň milli howpsuzlyk institutynyň Hukuk fakultetiniň 4-nji ýyl talyby
99
I
2.
Berdimyradow Gurbanmyrat
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň Halkara jemagat hukugy hünäriniň 2-nji ýyl talyby
97
I
3.
Çaryýew Rahimberdi
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň Maglumat-ölçeýiş tehnikasy we tehnologiýasy hünäriniň 4-nji ýyl talyby
97
I
4.
Halmanow Parahat
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň Filosofiýa hünäriniň 3-nji ýyl talyby
97
I
5.
Kömekowa Güljan
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Kesel bejeriş fakultetiniň 1-nji ýyl talyby
96
I
6.
Hojamgulyýewa Gülşat
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň Iňlis dili hünäriniň 4-nji ýyl talyby
94
II
7.
Kyýasow Perman
Magtymguly adyndaky Türkmen Döwlet uniwersitetiniň Iňlis dili we edebiýaty fakultetiniň 2-nji ýyl talyby
94
II
8.
Meredowa Mährijemal
Magtymguly adyndaky Türkmen Döwlet uniwersitetiniň Iňlis dili we edebiýaty fakultetiniň 1-nji ýyl talyby
94
II
9.
Myradow Şükürgeldi
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň Maglumat we kommunikasiýa tehnologiýasy bakalawr taýýarlygyň ugry boýunça 1-nji ýyl talyby
94
II
10.
Şamedowa Selbi
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Logistika (nebitgaz pudagynda) hünäriniň 3-nji ýyl talyby
94
II
11.
Çaryýew Kasymguly
Türkmenistanyň milli howpsuzlyk institutynyň Hukuk fakultetiniň 4-nji ýyl talyby
93
II
12.
Allalyýew Röwşen
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň Maglumat-ölçeg tehnikasy we tehnologiýasy hünäriniň 5-nji ýyl talyby
92
II
13.
Çopanow Şageldi
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara gatnaşyklary hünäriniň 5-nji ýyl talyby
92
II
14.
Orazmyradow Perman
Türkmen döwlet maliýe institutynyň Maliýe hünäriniň 4-nji ýyl talyby
92
II
15.
Annageldiýewa Aýlar
Magtymguly adyndaky Türkmen Döwlet uniwersitetiniň Iňlis dili we edebiýaty fakultetiniň 1-nji ýyl talyby
91
II
16.
Weliýew Eziz
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Kesel bejeriş fakultetiniň 1-nji ýyl talyby
91
II
17.
Durdymyradowa Mähri
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň Halkara gatnaşyklary we dünýä syýasaty hünäriniň 2-nji ýyl talyby
90
III
18.
Kulyýewa Merjen
Türkmenistanyň telekommunikasiýalar we informatika institutynyň Maglumat howpsuzlygy hünäriniň 3-nji ýyl talyby
90
III
19.


Çaryýewa Aýgül
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň Iňlis dili hünäriniň 4-nji ýyl talyby
89
III
20.
Nuryýewa Hansoltan
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň Iňlis dili hünäriniň 4-nji ýyl talyby
89
III
21.
Soltanow Rahmet
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara gatnaşyklary hünäriniň 3-nji ýyl talyby
89
III
22.
Ýazmuhammedow Guwanç
Türkmenistanyň milli howpsuzlyk institutynyň Hukuk fakultetiniň 4-nji ýyl talyby
89
III
23.
Baýramowa Maýa
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary hünäriniň 1-nji ýyl talyby
87
III
24.
Garýagdyýew Maksat
Türkmenistanyň telekommunikasiýalar we informatika institutynyň Maglumat howpsuzlygy hünäriniň 3-nji ýyl talyby
87
III
25.
Işangulyýewa Merjen
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Kesel bejeriş fakultetiniň 2-nji ýyl talyby
87
III
26.
Jumagylyjowa Zübeýda
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň Maglumat howpsuzlygynyň menejmenti taýýarlygy ugrynyň talyby
83
III
27.
Baýramow Döwran
Türkmenistanyň telekommunikasiýalar we informatika institutynyň Awtomatlaşdyrma we amaly informatika hünäriniň 1-nji ýyl talyby
82
III
28.
Akmyradow Akmyrat
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň Ýylylyk elektrik stansiýalary hünäriniň 5-nji ýyl talyby
81
III
29.
Durdymyradowa Sülgün
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Nebitgaz işi hünäriniň
3-nji ýyl talyby
80
III
30.
Mätjanowa Aýnabat
Türkmen döwlet maliýe institutynyň Maliýe menejmenti hünäriniň 3-nji ýyl talyby
80
III
31.
Berdiýewa Gurbanjemal
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Mata önümçiligi hünäriniň
3-nji ýyl talyby
80
III


Esasy görkezijiler
4298
Talyplar
55
Ugurlar
411
Mugallymlar