Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde 2022-nji ýylda geçirilen ylmy-amaly maslahatlar:


2022-nji ýylyň 19-njy ýanwarynda geçirilen “Gahryman Arkadagymyzyň parahat, asuda, bolelin we gülleýän durmuşy üpjün etmek başlangyçlary dabaralanýar” atly ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda geçirilen “Watan goragçylarynyň saglygy döwletimiziň parahatçylygynyň we asudalygynyň kepilidir” atly ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda geçirilen “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri – saglygyň we rowaçlygyň gözbaşy” atly­­­ ylmy-ama­­­­­­­ly maslahat;


2022-nji ýylyň 11-nji fewralynda geçirilen “Türkmenistanyň tebigy serişdeleri – melhemler ummany” atly ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 4-nji martynda geçirilen “Çagalaryň irki ösüşi we dikeldiş usullary boýunça ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 15-16-njy martynda geçirilen “Bütindünýä inçekesele garşy göreşmek güni” atly ylmy-amaly masalahat;


2022-nji ýylyň 18-nji martynda geçirilen “Halkara Nowruz baýramy” mynasybetli “Türkmenistanyň şypahanalary – ynsan gözelliginiň çeşmesidir” atly ylmy-amaly masalahat;


2022-nji ýylyň 1-nji aprelinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Ýokanç däl keselleriň öňüni almak we bejermek – saglygy goraýşyň ileri tutulýan ugry” atly geçirilen ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 5-nji aprelinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Saglyk abadançylygyň we gülläp ösüşiň altyn açarydyr” atly geçirilen ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 6-njy aprelinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Otorinolaringologiýadaky özgertmeler, onuň geljegi we meseleleri” atly geçirilen ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 6-njy aprelinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Ilatyň saglygyny goramakda ýetilen sepgitler ” atly geçirilen ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 6-njy aprelinde “Suw damjasy – altyn dänesi” baýramçylygy mynasybetli “Tebigat gudraty – suwuň hümmeti” atly geçirilen ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 7-nji aprelinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Hirurgiýanyň wajyp meseleleri” atly geçirilen ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 11-nji aprelinde Bütindünýä saglyk güni mynasy­betli “Saglyk bagtyýar durmuşyň gözbaşydyr” atly geçirilen ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 27-nji aprelinde geçirilen BSG-nyň Ýewropa sebitiniň immunizasiýa hepdeligi mynasybetli “Ilatymyzy ýokanç kesellerden gorap saklamak – döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry” atly ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 5-nji maýynda geçirilen 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni mynasybetli “Esger Berdimuhamet Annaýewiň gahrymançylykly zähmet we söweş ýoly – ýaşlar üçin nusgalyk mekdepdir” atly ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 5-nji maýynda geçirilen “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleriniň lukmançylyk amalynda ulanylmagy” atly ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 17-nji maýynda geçirilen Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli geçirilýän “Türkmenistanyň konstitusiýasy saglygy goraýşy döwrebaplaşdyrmagyň esasy hukuk guralydyr” atly ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 30-njy maýynda geçirilen Çagalary goramagyň Halkara güni mynasybetli “Berkarar döwletimiziň bagtyýar çagalary” atly ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 8-nji iýunynda geçirilen Ylymlar güni mynasybetli “Stomatologiýa­nyň wajyp meseleleri” atly­­­ ylmy-ama­­­­­­­ly maslahat;


2022-nji ýylyň 8-nji iýunynda geçirilen Ylymlar güni mynasybetli “Sanly bilim – döwrebaplygyň nusgasy” atly ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 10-njy iýunynda geçirilen Ylymlar güni mynasybetli “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe saglygy goraýyş ylmynyň dabaralanmagy” atly ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 10-njy iýunynda geçirilen kliniki ordinatorlaryň gatnaşma­gyn­da“Ylym-kämilligiň binýady” atly ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 17-nji iýunynda geçirilen intern lukmanlaryň gatnaşmagynda “Sagdyn durmuş-bagtyýarlygyň gözbaşy” atly ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 20-nji iýunynda geçirilen Ylymlar güni mynasybetli “Sagdyn durmuş keselleriň öňüni almagyň kepilidir” atly ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 22-nji iýunynda geçirilen Magtym­guly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli “Magtymguly – türkmeniň ruhy sütüni” atly ylmy-amaly maslahat;


"Bilimler we talyp ýaşlar güni” mynasybetli “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri: dünýä ylmynyň gazananlary we türkmen bilimini ösdürmegiň derwaýys meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat (29.08.22ý.).


2022-nji ýylyň 14-nji sentýabrynda geçirilen “Garaşsyzlyk türkmeniň ynsanperwerliginiň, ruhubelentliginiň pelsepesidir we paýhas gudratydyr” atly ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda geçirilen Garaşsyzlyk güni mynasybetli “Howanyň üýtgemegi barada Türkmenistanyň Milli strategiýasy” atly  ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda geçirilen Garaşsyzlyk güni mynasybetli “Türkmenistanyň ylmy-amaly stomatologiýasynda ýetilen sepgitler” atly  ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda geçirilen Garaşsyzlyk güni mynasybetli “Garaşsyzlyk ýyllarynda oftalmologiýa ylmynda ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda geçirilen Garaşsyzlyk güni mynasybetli “Ýokanç däl keselleriň öňüni almak we bejermek-saglygy goraýşyň ileri tutulýan ugry” atly ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda geçirilen Garaşsyzlyk güni mynasybetli “Türkmenistanyň­ Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüni esaslandyryjydyr” atly ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda geçirilen Garaşsyzlyk güni mynasybetli “Bagtyýarlyk döwründe eneleriň we çagalaryň saglygyny goramakda ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 23-nji sentýabrynda geçirilen Garaşsyzlyk güni mynasybetli “Garaşsyzlyk – türkmeniň şan-şöhratly buýsanjy” atly ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 4-nji oktýabrynda geçirilen Psihiki saglyk güni mynasybetli “Ruhy saglyk – her bir raýatymyzyň saglyk binýadydyr” atly ylmy-amaly maslahat;

 

2022-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda geçirilen “Dermanlyk ösümlikleri – saglygyň tebigy çeşmesi” atly ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 10-njy noýabrynda geçirilen “Arkadagly Watanym – asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan we ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen gadymy toprakdyr” atly ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 11-nji noýabrynda geçirilen Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylýan işleri köpçülikleýin wagyz-nesihat etmek boýunça “Bütindünýä süýjüli diabet güni” mynasybetli  “Süýjüli diabetiň döwrebap nukdaýnazarlary” atly ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 16-njy noýabrynda geçirilen Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylýan işleri köpçülikleýin wagyz-nesihat etmek boýunça “Suw diplomatiýasy – Bitarap Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry” atly ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 7-nji dekabrynda geçirilen Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk güni mynasybetli “Otorinolaringalogiýanyň häzirki zaman wajyp meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 7-nji dekabrynda geçirilen Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk güni mynasybetli “Eneleriň we çagalaryň saglygyny goramagyň döwrebap meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 9-nji dekabrynda geçirilen Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk güni mynasybetli “Berkarar döwlet – sagdyn jemgyýet” atly ylmy-amaly mslahat;


2022-nji ýylyň 9-nji dekabrynda geçirilen Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk güni mynasybetli “Türkmenistanda stomatologiýanyň innowasion ugurlary” atly ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 14-nji dekabrynda geçirilen Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk güni mynasybetli “Aral deňziniň sebitde döreden ekologiki meseleleri” atly  ylmy-amaly maslahat;


2022-nji ýylyň 16-nji dekabrynda geçirilen “Ýaş nesilleriň ylymly, bilimli bolmaklary baradaky alada – Arkadag syýasatynyň çürbaşydyr” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 16-njy martynda geçirilen “Türkmenistanyň şypahanalary – ynsan gözelliginiň çeşmesi” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 5-nji aprelinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli geçirilen “Hirurgiýanyň wajyp meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 7-nji aprelinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli geçirilen “Ilatyň saglygyny goramakda ýetilen sepgitler ” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 10-njy aprelinde Bütindünýä saglyk güni mynasy­betli geçirilen “Otorinolaringologiýadaky özgertmeler, onuň geljegi we meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 11-nji aprelinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli geçirilen “Ýokanç däl keselleriň öňüni almak we bejermek – saglygy goraýyşyň ileri tutulýan ugry” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 14-nji aprelinde “Suw damjasy – altyn dänesi” atly baýramçylygy mynasybetli geçirilen “Tebigat gudraty – suwuň hümmeti” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 25-nji aprelinde BSGG-nyň Ýewropa sebitiniň immunizasiýa hepdeligi mynasybetli geçirilen “Ilatymyzy ýokanç kesellerden gorap saklamak – döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry” atly ylmy-amaly msalahat;


2023-nji ýylyň 1-nji maýynda gaçirilen “Ýokanç keselleriň öňüni almakda imunnizasiýanyň orny” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 4-nji maýynda geçirilen “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleriniň lukmançylyk amalynda ulanylmagy” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 8-nji maýynda gaçirilen “Arkadag Serdarly parahat Watan – mert pederleriň dowamaty ýaş nesiller” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 10-njy maýynda geçirilen “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda lukmançylygyň trawmatologiýa we ortopediýa ulgamynyň ýeten sepgitleri” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 16-njy maýynda geçirilen “Ýokanç däl keselleriniň meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 16-njy maýynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň güni mynasybetli geçirilen “Ýokanç däl keselleriniň wajyp meseleleri” atly ylmy-ama­­­­­­­ly maslahat;


2023-nji ýylyň 19-20-nji maýynda geçirilen “Kadaly iýmitlenmek – sagdynlygyň gözbaşy” atly ylmy-amaly maslahat;2023-nji ýylyň 23-nji maýynda geçirilen “Ak şäherim Aşgabat” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 30-njy maýynda Temmäkä garşy göreşmek güni mynasybetli geçirilen “Sagdynlygyň binýady – ömrümiziň röwşeni” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 31-nji maýynda Çagalaryň Halkara güni mynasybetli geçirilen “Bagtyýarlyk döwrüniň bagtly çagalary” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 7-nji iýunynda Ylymlar güni mynasybetli geçirilen “Stomatologiýa­nyň wajyp meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 7-nji iýunynda Ylymlar güni mynasybetli geçirilen “Oftalmologiýa ylmy-ösüş ýolunda” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 8-nji iýunynda Kliniki ordinatorlaryň gatnaşma­gyn­da “Ylym-kämilligiň binýady” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 16-njy iýunynda Intern lukmanlaryň gatnaşmagynda “Sagdyn durmuş-bagtyýarlygyň gözbaşy” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 21-nji iýunynda Ylymlar güni mynasybetli geçirilen “Sagdyn durmuş – keselleriň öňüni almagyň kepilidir” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda Garaşsyzlyk güni mynasybetli geçirilen “Türkmenistanyň ylmy-amaly stomatologiýasynda ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda Garaşsyzlyk güni mynasybetli geçirilen “Bagtyýarlyk döwründe eneleriň we çagalaryň saglygyny goramakda ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda Garaşsyzlyk güni mynasybetli geçirilen “Kämil bilim-innowasion özgertmeleriň binýady” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda geçirilen Garaşsyzlyk güni mynasybetli “Ýokanç däl keselleriň öňüni almak we bejermek-saglygy goraýşyň ileri tutulýan ugry” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda Psihiki saglyk güni mynasybetli geçirilen “Ruhy saglyk – her bir raýatymyzyň saglyk binýadydyr” atly ylmy-amaly maslahat;2021-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda geçirilen “Watan goragçylarynyň saglygy  döwletimiziň parahatçylygynyň we asudalygynyň kepilidir” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda geçirilen “Garaşsyz Türkmenistan sebitde we dünýäde parahatçylygyň hem abadançylygyň pugtalanmagyna ýardam berýän Bitarap döwletdir” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 26-njy fewralynda geçirilen “Türkmenistanyň tebigy serişdeleri – melhemler ummany” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 5-nji martynda geçirilen “Çagalaryň irki ösüşi we dikeldiş usullary boýunça ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 10-njy martynda geçirilen Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli “Arkadagyň ak şäheri Aşgabat” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 24-25-nji martynda geçirilen “Bütindünýä inçekesele garşy göreşmek güni” atly ylmy-amaly masalahat;


2021-nji ýylyň 29-njy martynda geçirilen “Muhammet Baýram han Türkmen edermenligiň we wepalylygyň nusgasydyr” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 30-njy martynda geçirilen Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli “Aşgabat şäheri – dünýäniň binagärlik gözelligidir” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 31-nji martynda geçirilen Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy”mynasybetli “Aşgabat Ginnesiň rekordlar kitabynda” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 2-nji aprelinde geçirilen Bütindünýä Saglyk güni mynasybetli “Ýokanç däl keselleriň öňüni almak we bejermek – saglygy goraýşyň ileri tutulýan ugry” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 5-nji aprelinde geçirilen Bütindünýä Saglyk güni mynasybetli “Hirurgiýanyň wajyp meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 5-nji aprelinde geçirilen Bütindünýä Saglyk güni mynasybetli “Oftalmologiýa ylmyny ösdürmekde innowasion tehnologiýalar we usullar” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 5-nji aprelinde geçirilen Bütindünýä Saglyk güni mynasybetli “Saglyk – abadançylygyň we gülläp ösüşiň altyn açarydyr” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 5-nji aprelinde geçirilen Bütindünýä Saglyk güni mynasybetli “Otorinolaringologiýadaky özgertmeler: onuň geljegi we meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 7-nji aprelinde geçirilen Bütindünýä Saglyk güni mynasybetli “Türkmenistanyň ilatynyň saglygyny goramakda ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahat;

2021-nji ýylyň 16-njy aprelinde geçirilen Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli “Garaşsyz Türkmenistan adamzadyň parahatçylyk we ynsanperwer ýörelgeleriniň has-da baýlaşdyrylýan, sagdyn ýaşaýyş-durmuş ýörelgeleriniň giňden ornaşdyrylýan ýurdudyr” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 26-njy aprelinde geçirilen Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli “Garaşsyz ýurdumdyr, egsilmez bagtym – dillerde dessandyr gözel Aşgabat” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 27-nji aprelinde geçirilen Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa sebitiniň immunizasiýa hepdeligi mynasybetli “Ilatymyzy ýokanç kesellerden gorap saklamakda döwlet syýasatynyň wajyp meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 30-njy aprelinde geçirilen Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň şanly 140 ýyllygy mynasybetli “Newrologiýanyň we neýrohirurgiýanyň wajyp meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 4-nji maýynda geçirilen merjen şäher Aşgabat 140 ýyllygy we Ýeňiş baýramy mynasybetli “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleriniň lukmançylyk amalynda ulanylmagy” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 5-nji maýynda geçirilen 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni mynasybetli “Esger Berdimuhamet Annaýewiň gahrymançylykly zähmet we söweş ýoly ýaşlar üçin nusgalyk mekdepdir” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 6-njy maýynda geçirilen Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli “Saglygy goraýyş ulgamynda ylmy işleri alyp barmagyň häzirki zaman usullary” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 17-nji maýynda geçirilen Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet Baýdagynyň güni mynasybetli “Beýik ýeňişleriň nusgasy – mukaddes Tugum parla” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 19-njy maýynda geçirilen Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli “Ýurt Garaşsyzlygy – ata-babalarymyzyň arzuwlan zamanydyr” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 30-njy maýynda geçirilen Temmäkä garşy göreşmek güni mynasybetli Sagdynlyk we ruhubelentlik – Berkarar döwletimizde ýaşlaryň baş göreldesi atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 31-nji maýynda geçirilen Bütindünýä çagalary goramagyň güni mynasybetli Bagtyýarlyk döwrüniň bagtly çagalary atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 8-nji iýunynda geçirilen Ylymlar güni mynasybetli Ylymly-bilimli nesil döwrebap ösüşiň kepilidir atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 8-nji iýunynda geçirilen Ylymlar güni mynasybetli Stomatologiýanyň wajyp meseleleri atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 8-nji iýunynda geçirilen Ylymlar güni mynasybetli “Sagdyn durmuş keselleriň öňüni almagyň kepilidir” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 9-njy iýunynda geçirilen Ylymlar güni mynasybetli Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe saglygy goraýyş ylmynyň dabaralanmagy atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 10-njy iýunynda geçirilen “Ylym-bilim üstünlikleriň binýady” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 16-njy iýunynda geçirilen “Ylym – ösüşlere badalga” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 16-njy iýunynda geçirilen “Zehinli ýaşlary ýüze çykarmak – bilim syýasatynyň baş ugry” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 17-nji iýunynda geçirilen Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli Aral deňziniň ekologiýa abadançylygyny gowulandyrmak Orta Aziýa sebitiniň wajyp meselesidir atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 22-nji iýunynda geçirilen Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli “Magtymguly – köňülleriň şahyry” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 25-nji iýunynda geçirilen Hormatly Prezidentimiziň doglan güni mynasybetli “Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow saglygy goraýşy ösdürmegiň milli modelini esaslandyryjydyr” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçirilen 2021-nji ýylyň, “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilmegi mynasybetli “Abu Reýhan Biruny, Muhammet Gaýmaz Türkmen, Abu Aly ibn Sina, Seýit Ysmaýyl Gürgenli we Orta asyr lukmançylyk ylmynyň ösüşi” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 9-njy iýulynda geçirilen Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli “Sagdyn durmuş ýörelgesi röwşen geljegiň kepilidir” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 30-njy awgustynda geçirilen Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli “Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwri: dünýä ylmynyň gazananlary we türkmen bilimini ösdürmegiň derwaýys meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;2021-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda geçirilen Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlyk baýramynyň 30 ýyllygy mynasybetli “Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüni esaslandyryjydyr” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda geçirilen Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlyk baýramynyň 30 ýyllygy mynasybetli “Kämil bilim – kuwwatly Watan” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda geçirilen Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlyk baýramynyň 30 ýyllygy mynasybetli “Türkmenistanyň ylmy-amaly stomatologiýasynda ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda geçirilen Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlyk baýramynyň 30 ýyllygy mynasybetli “Ýokanç däl keselleriň öňüni almak we bejermek-saglygy goraýşyň ileri tutulýan ugry” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda geçirilen Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlyk baýramynyň 30 ýyllygy mynasybetli “Garaşsyzlyk-türkmeniň şan-şöhratly buýsanjy” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 23-nji sentýabrynda geçirilen Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlyk baýramynyň 30 ýyllygy mynasybetli “Bagtyýarlyk döwründe eneleriň we çagalaryň saglygyny goramakda ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 23-nji sentýabrynda geçirilen Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlyk baýramynyň 30 ýyllygy mynasybetli “Howanyň üýtgemegi barada Türkmenistanyň Milli strategiýasy” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda geçirilen Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlyk baýramynyň 30 ýyllygy mynasybetli “Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitaby kämil ylmy ýörelgedir” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda geçirilen Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli “Saglyk abadançylygyň we gülläp ösüşiň özenidir” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda geçirilen Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlyk baýramynyň 30 ýyllygy mynasybetli “Garaşsyzlyk ýyllary içinde lukmançylyk biliminde we ylmynda oňyn özgertmeler” atly ylmy-amaly maslahat.


2021-nji ýylyň 10-njy noýabrynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly baýramçylygy mynasybetli geçirilen “Suw diplomatiýasy – Bitarap Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 11-nji noýabrynda Bütindünýä süýjüli diabet güni mynasybetli geçirilen “Süýjüli diabetiň döwrebap nukdaýnazarlary” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 19-njy noýabrynda “Ýurt Garaşsyzlygyň ata-babalarymyzdan miras galan milli ruhy gymmatlyklarymyzy gaýtadan dikeltmekde we geljekki nesillere ýetirmekde orny” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 7-nji dekabrynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilen “Eneleriň we çagalaryň saglygyny goramagyň döwrebap meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň güni mynasybetli geçirilen “Bitaraplyk türkmeniň ynsanperwerliginiň, ruhubelentliginiň pelsepesidir we paýhas gudratydyr” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilen “Türkmenistanda stomatologiýanyň innowasion usullary” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilen “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe oftalmologiýada innowasion özgertmeler” atly ylmy-amaly maslahat;  


2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilen “Otorinolaringologiýanyň häzirki zaman wajyp meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 16-njy dekabrynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilen “Aral deňziniň sebitde döreden ekologik meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;


Esasy görkezijiler
5118
Talyplar
57
Ugurlar
454
Mugallymlar