Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde 2024-nji ýylda geçirilen ylmy-amaly maslahatlar:


2024-nji ýylyň 28-nji fewralynda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli “Magtymguly, sözlär tili türkmeniň” atly ylmy-amaly maslahat;


2024-njiýylyň 5-nji martynda Zenanlaryň halkara güni mynasybetli “Çagalaryň irki ösüşi we dikeldiş usullary boýunça ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahat;


2024-nji ýylyň 14-nji martynda “Aral deňziniň sebitde döreden ekologiki meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;


2024-nji ýylyň 19-njy martynda “Türkmenistanyň şypahanalary – ynsan gözelliginiň çeşmesi” atly ylmy-amaly maslahat;


2024-nji ýylyň 4-nji aprelinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli geçirilen “Ýokanç däl keselleriň öňüni almak we bejermek – saglygy goraýyşyň ileri tutulýan ugry” atly ylmy-amaly maslahat;


2024-nji ýylyň 5-nji aprelinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli geçirilen “Häzirki zaman hirurgiýada ýokary tehnologiýalar” atly ylmy-amaly maslahat;


2024-nji ýylyň 5-nji aprelinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Saglygym-baş baýlygym” atly ylmy- amaly maslahat;


2024-nji ýylyň 5-nji aprelinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli geçirilen “Otorinolaringologiýadaky özgertmeler, onuň geljegi we meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;


2024-nji ýylyň 15-nji aprelinde “Suw damjasy – altyn dänesi” atly baýramçylygy mynasybetli “Tebigat gudraty – suwuň hümmeti” atly ylmy-amaly maslahat;


2024-nji ýylyň 24-nji aprelinde BSGG-nyň Ýewropa sebitiniň immunizasiýa hepdeligi mynasybetli “Ilatymyzy ýokanç kesellerden gorap saklamak – döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry” atly ylmy-amaly msalahat;


2024-nji ýylyň 24-nji aprelinde Milli bedew baýramçylygy mynasybetli “Behişdi bedewler – milli guwanjymyz” atly ylmy-amaly maslahat;


2024-nji ýylyň 2-nji maýynda 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni mynasybetli geçirilen “Esger Berdimuhamet Annaýewiň gahry­man­çylykly zähmet we söweş ýoly ýaşlar üçin nusgalyk mekdepdir” atly ylmy-amaly maslahat;


2024-nji ýylyň 15-nji maýynda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli “Saglygyň gadyryny bilgil, hasta bolmasdan burun!” atly ylmy-amaly maslahat;


2024-nji ýylyň 16-njy maýynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli geçirilýän “Döwlet baýdagy – berkararlygyň we bagtyýarlygyň beýik mukaddesligi” atly ylmy-amaly maslahat;


2024-nji ýylyň 24-njy maýynda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli “Dünýä dillerde Pyragy – bagtyýarlygyň çyragy” atly ylmy-amaly maslahat;


2024-nji ýylyň 28-nji maýynda Türkmenistanda Temmäkä garşy göreşmek güni mynasybetli geçirilýän “Sagdyn durmuş ýörelgeleri binýady – ömrümiziň röwşeni” atly ylmy-amaly maslahat;


2024-nji ýylyň 30-njy maýynda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli geçirilýän “Eneleriň we çagalaryň saglygyny goramakda ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahat;Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde 2023-nji ýylda geçirilen ylmy-amaly maslahatlar:2023-nji ýylyň 16-njy martynda geçirilen “Türkmenistanyň şypahanalary – ynsan gözelliginiň çeşmesi” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 5-nji aprelinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli geçirilen “Hirurgiýanyň wajyp meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 7-nji aprelinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli geçirilen “Ilatyň saglygyny goramakda ýetilen sepgitler ” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 10-njy aprelinde Bütindünýä saglyk güni mynasy­betli geçirilen “Otorinolaringologiýadaky özgertmeler, onuň geljegi we meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 11-nji aprelinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli geçirilen “Ýokanç däl keselleriň öňüni almak we bejermek – saglygy goraýyşyň ileri tutulýan ugry” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 14-nji aprelinde “Suw damjasy – altyn dänesi” atly baýramçylygy mynasybetli geçirilen “Tebigat gudraty – suwuň hümmeti” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 25-nji aprelinde BSGG-nyň Ýewropa sebitiniň immunizasiýa hepdeligi mynasybetli geçirilen “Ilatymyzy ýokanç kesellerden gorap saklamak – döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry” atly ylmy-amaly msalahat;


2023-nji ýylyň 1-nji maýynda gaçirilen “Ýokanç keselleriň öňüni almakda imunnizasiýanyň orny” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 4-nji maýynda geçirilen “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleriniň lukmançylyk amalynda ulanylmagy” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 8-nji maýynda gaçirilen “Arkadag Serdarly parahat Watan – mert pederleriň dowamaty ýaş nesiller” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 10-njy maýynda geçirilen “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda lukmançylygyň trawmatologiýa we ortopediýa ulgamynyň ýeten sepgitleri” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 16-njy maýynda geçirilen “Ýokanç däl keselleriniň meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 16-njy maýynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň güni mynasybetli geçirilen “Ýokanç däl keselleriniň wajyp meseleleri” atly ylmy-ama­­­­­­­ly maslahat;


2023-nji ýylyň 19-20-nji maýynda geçirilen “Kadaly iýmitlenmek – sagdynlygyň gözbaşy” atly ylmy-amaly maslahat;2023-nji ýylyň 23-nji maýynda geçirilen “Ak şäherim Aşgabat” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 30-njy maýynda Temmäkä garşy göreşmek güni mynasybetli geçirilen “Sagdynlygyň binýady – ömrümiziň röwşeni” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 31-nji maýynda Çagalaryň Halkara güni mynasybetli geçirilen “Bagtyýarlyk döwrüniň bagtly çagalary” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 7-nji iýunynda Ylymlar güni mynasybetli geçirilen “Stomatologiýa­nyň wajyp meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 7-nji iýunynda Ylymlar güni mynasybetli geçirilen “Oftalmologiýa ylmy-ösüş ýolunda” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 8-nji iýunynda Kliniki ordinatorlaryň gatnaşma­gyn­da “Ylym-kämilligiň binýady” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 16-njy iýunynda Intern lukmanlaryň gatnaşmagynda “Sagdyn durmuş-bagtyýarlygyň gözbaşy” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 21-nji iýunynda Ylymlar güni mynasybetli geçirilen “Sagdyn durmuş – keselleriň öňüni almagyň kepilidir” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda Garaşsyzlyk güni mynasybetli geçirilen “Türkmenistanyň ylmy-amaly stomatologiýasynda ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda Garaşsyzlyk güni mynasybetli geçirilen “Bagtyýarlyk döwründe eneleriň we çagalaryň saglygyny goramakda ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda Garaşsyzlyk güni mynasybetli geçirilen “Kämil bilim-innowasion özgertmeleriň binýady” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda geçirilen Garaşsyzlyk güni mynasybetli “Ýokanç däl keselleriň öňüni almak we bejermek-saglygy goraýşyň ileri tutulýan ugry” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda Psihiki saglyk güni mynasybetli geçirilen “Ruhy saglyk – her bir raýatymyzyň saglyk binýadydyr” atly ylmy-amaly maslahat;


2023-nji ýylyň 9-njy noýabrynda “Türkmeniň milli saçagy – Sagdynlygyň açary” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi;


2023-nji ýylyň 6-njy dekabrynda “Türkmenistanda stomatologiýanyň innowasion ugurlary” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi;


2023-nji ýylyň 6-njy dekabrynda “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi;


2023-nji ýylyň 7-nji dekabrynda Eneleriň we çagalaryň saglygyny goramagyň döwrebap meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.


2023-nji ýylyň 8-nji dekabrynda “Bitaraplyk türkmeniň ynsanperwerliginiň, ruhubelentliginiň pelsepesidir we paýhas gudratydyr” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.Esasy görkezijiler
5111
Talyplar
57
Ugurlar
449
Mugallymlar