Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde 2021-nji ýylda geçirilen ylmy-amaly maslahatlar:


2021-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda geçirilen “Watan goragçylarynyň saglygy  döwletimiziň parahatçylygynyň we asudalygynyň kepilidir” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda geçirilen “Garaşsyz Türkmenistan sebitde we dünýäde parahatçylygyň hem abadançylygyň pugtalanmagyna ýardam berýän Bitarap döwletdir” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 26-njy fewralynda geçirilen “Türkmenistanyň tebigy serişdeleri – melhemler ummany” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 5-nji martynda geçirilen “Çagalaryň irki ösüşi we dikeldiş usullary boýunça ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 10-njy martynda geçirilen Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli “Arkadagyň ak şäheri Aşgabat” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 24-25-nji martynda geçirilen “Bütindünýä inçekesele garşy göreşmek güni” atly ylmy-amaly masalahat;


2021-nji ýylyň 29-njy martynda geçirilen “Muhammet Baýram han Türkmen edermenligiň we wepalylygyň nusgasydyr” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 30-njy martynda geçirilen Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli “Aşgabat şäheri – dünýäniň binagärlik gözelligidir” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 31-nji martynda geçirilen Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy”mynasybetli “Aşgabat Ginnesiň rekordlar kitabynda” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 2-nji aprelinde geçirilen Bütindünýä Saglyk güni mynasybetli “Ýokanç däl keselleriň öňüni almak we bejermek – saglygy goraýşyň ileri tutulýan ugry” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 5-nji aprelinde geçirilen Bütindünýä Saglyk güni mynasybetli “Hirurgiýanyň wajyp meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 5-nji aprelinde geçirilen Bütindünýä Saglyk güni mynasybetli “Oftalmologiýa ylmyny ösdürmekde innowasion tehnologiýalar we usullar” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 5-nji aprelinde geçirilen Bütindünýä Saglyk güni mynasybetli “Saglyk – abadançylygyň we gülläp ösüşiň altyn açarydyr” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 5-nji aprelinde geçirilen Bütindünýä Saglyk güni mynasybetli “Otorinolaringologiýadaky özgertmeler: onuň geljegi we meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 7-nji aprelinde geçirilen Bütindünýä Saglyk güni mynasybetli “Türkmenistanyň ilatynyň saglygyny goramakda ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahat;

2021-nji ýylyň 16-njy aprelinde geçirilen Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli “Garaşsyz Türkmenistan adamzadyň parahatçylyk we ynsanperwer ýörelgeleriniň has-da baýlaşdyrylýan, sagdyn ýaşaýyş-durmuş ýörelgeleriniň giňden ornaşdyrylýan ýurdudyr” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 26-njy aprelinde geçirilen Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli “Garaşsyz ýurdumdyr, egsilmez bagtym – dillerde dessandyr gözel Aşgabat” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 27-nji aprelinde geçirilen Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa sebitiniň immunizasiýa hepdeligi mynasybetli “Ilatymyzy ýokanç kesellerden gorap saklamakda döwlet syýasatynyň wajyp meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 30-njy aprelinde geçirilen Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň şanly 140 ýyllygy mynasybetli “Newrologiýanyň we neýrohirurgiýanyň wajyp meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 4-nji maýynda geçirilen merjen şäher Aşgabat 140 ýyllygy we Ýeňiş baýramy mynasybetli “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleriniň lukmançylyk amalynda ulanylmagy” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 5-nji maýynda geçirilen 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni mynasybetli “Esger Berdimuhamet Annaýewiň gahrymançylykly zähmet we söweş ýoly ýaşlar üçin nusgalyk mekdepdir” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 6-njy maýynda geçirilen Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli “Saglygy goraýyş ulgamynda ylmy işleri alyp barmagyň häzirki zaman usullary” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 17-nji maýynda geçirilen Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet Baýdagynyň güni mynasybetli “Beýik ýeňişleriň nusgasy – mukaddes Tugum parla” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 19-njy maýynda geçirilen Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli “Ýurt Garaşsyzlygy – ata-babalarymyzyň arzuwlan zamanydyr” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 30-njy maýynda geçirilen Temmäkä garşy göreşmek güni mynasybetli Sagdynlyk we ruhubelentlik – Berkarar döwletimizde ýaşlaryň baş göreldesi atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 31-nji maýynda geçirilen Bütindünýä çagalary goramagyň güni mynasybetli Bagtyýarlyk döwrüniň bagtly çagalary atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 8-nji iýunynda geçirilen Ylymlar güni mynasybetli Ylymly-bilimli nesil döwrebap ösüşiň kepilidir atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 8-nji iýunynda geçirilen Ylymlar güni mynasybetli Stomatologiýanyň wajyp meseleleri atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 8-nji iýunynda geçirilen Ylymlar güni mynasybetli “Sagdyn durmuş keselleriň öňüni almagyň kepilidir” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 9-njy iýunynda geçirilen Ylymlar güni mynasybetli Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe saglygy goraýyş ylmynyň dabaralanmagy atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 10-njy iýunynda geçirilen “Ylym-bilim üstünlikleriň binýady” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 16-njy iýunynda geçirilen “Ylym – ösüşlere badalga” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 16-njy iýunynda geçirilen “Zehinli ýaşlary ýüze çykarmak – bilim syýasatynyň baş ugry” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 17-nji iýunynda geçirilen Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli Aral deňziniň ekologiýa abadançylygyny gowulandyrmak Orta Aziýa sebitiniň wajyp meselesidir atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 22-nji iýunynda geçirilen Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli “Magtymguly – köňülleriň şahyry” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 25-nji iýunynda geçirilen Hormatly Prezidentimiziň doglan güni mynasybetli “Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow saglygy goraýşy ösdürmegiň milli modelini esaslandyryjydyr” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçirilen 2021-nji ýylyň, “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilmegi mynasybetli “Abu Reýhan Biruny, Muhammet Gaýmaz Türkmen, Abu Aly ibn Sina, Seýit Ysmaýyl Gürgenli we Orta asyr lukmançylyk ylmynyň ösüşi” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 9-njy iýulynda geçirilen Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli “Sagdyn durmuş ýörelgesi röwşen geljegiň kepilidir” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 30-njy awgustynda geçirilen Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli “Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwri: dünýä ylmynyň gazananlary we türkmen bilimini ösdürmegiň derwaýys meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;2021-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda geçirilen Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlyk baýramynyň 30 ýyllygy mynasybetli “Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüni esaslandyryjydyr” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda geçirilen Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlyk baýramynyň 30 ýyllygy mynasybetli “Kämil bilim – kuwwatly Watan” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda geçirilen Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlyk baýramynyň 30 ýyllygy mynasybetli “Türkmenistanyň ylmy-amaly stomatologiýasynda ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda geçirilen Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlyk baýramynyň 30 ýyllygy mynasybetli “Ýokanç däl keselleriň öňüni almak we bejermek-saglygy goraýşyň ileri tutulýan ugry” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda geçirilen Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlyk baýramynyň 30 ýyllygy mynasybetli “Garaşsyzlyk-türkmeniň şan-şöhratly buýsanjy” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 23-nji sentýabrynda geçirilen Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlyk baýramynyň 30 ýyllygy mynasybetli “Bagtyýarlyk döwründe eneleriň we çagalaryň saglygyny goramakda ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 23-nji sentýabrynda geçirilen Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlyk baýramynyň 30 ýyllygy mynasybetli “Howanyň üýtgemegi barada Türkmenistanyň Milli strategiýasy” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda geçirilen Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlyk baýramynyň 30 ýyllygy mynasybetli “Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitaby kämil ylmy ýörelgedir” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda geçirilen Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli “Saglyk abadançylygyň we gülläp ösüşiň özenidir” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda geçirilen Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlyk baýramynyň 30 ýyllygy mynasybetli “Garaşsyzlyk ýyllary içinde lukmançylyk biliminde we ylmynda oňyn özgertmeler” atly ylmy-amaly maslahat.


2021-nji ýylyň 10-njy noýabrynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly baýramçylygy mynasybetli geçirilen “Suw diplomatiýasy – Bitarap Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 11-nji noýabrynda Bütindünýä süýjüli diabet güni mynasybetli geçirilen “Süýjüli diabetiň döwrebap nukdaýnazarlary” atly ylmy-amaly maslahat;


2021-nji ýylyň 19-njy noýabrynda “Ýurt Garaşsyzlygyň ata-babalarymyzdan miras galan milli ruhy gymmatlyklarymyzy gaýtadan dikeltmekde we geljekki nesillere ýetirmekde orny” atly ylmy-amaly maslahat;

Esasy görkezijiler
4305
Talyplar
55
Ugurlar
406
Mugallymlar