Habarlar

26-njy noýabrda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň daşary syýasatyny amala aşyrmakdaky orny, onuň bitaraplyk modeli, ähli ugurlardaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi barada habarlylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Ilçisiniň gatnaşmagynda lukmançylyk uniwersitetiniň talyplary üçin sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly okuw...

26.11.20

24-nji noýabrda uniwersitetimizde Hemişelik Baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýy mynasybetli Türkmenistanyň Çeperçilik Akademiýasynyň professor-mugallymlarynyň we talyp ýaşlarynyň gatnaşmagynda “El hünärim edebim – ebedi ezizlänim” atly döredijilik duşuşygy geçirildi we ýöriteleşdirin sergiler gurnaldy.

24.11.20

24-nji noýabrda uniwersitetimize Hemişelik Baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýy mynasybetli Türkmenistanyň Baş prokuraturasy, Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi we Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň raýat goraýyş we halas ediş müdürliginiň wekilleriniň gatnaşmagynda “Sagdyn ýaşlar-ýurdymyzyň röwşen geljegi” atly wagyz-nesihat masl...

24.11.20


18-nji noýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we jemgyýetçilik guramalary Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli “Sagdyn durmuş ýörelgesi abadanlygyň gözbaşydyr” atly professor-mugallymlaryň we talyp ýaşlarynyň gatnaşmagynda ylmy-amaly maslahat geçirildi.


...

18.11.20

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi Diýarymyzyň edebiýatda, sungatda, medeniýetde, oba hojalygynda, ylymda, tehnikada, sportda, saglygy goraýyşda, bilim we terbiýeçilik işlerinde gazanan üstünlikleri, alnyp barylýan içeri we daşary syýasaty, durmuşa geçirilýän beýik özgertmeleri, olaryň ýurdumyzyň, halkymyzyň durmuşyndaky taryhy ähmi...

16.11.20

13-nji noýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Biologiýa binasynda Hindistan respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň we uniwersitetimiziň ýolbaşçylarynyň, professor-mugallymlarynyň we talyplarynyň gatnaşmagynda Aýurweda güni mynasybetli wideoaragatnaşyk arkaly tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

13.11.20

12-nji noýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we Kliniki farmakologiýa we endokrinologiýa okuwly gospital terapiýasy kafedrasy Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy we Bütindünýä süýjüli diabet güni mynasybetli “Süýjüli diabetiň döwrebap nukdaý nazarlary” atly professor-mugallymlaryň, lukmanlaryň we talyp...

12.11.20


11-nji noýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we jemgyýetçilik guramalary Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli “Suw diplomatiýasy – Bitarap Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry” atly professor-mugallymlaryň we talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda ylmy-amaly m...

11.11.20

4-nji noýabrda uniwersitetimiziň Zenanlar guramasy tarapyndan “Bitaraplyk mekany-zenan bagtynyň mertebe mukamy” atly döredijilik duşuşygy geçirildi.04.11.20

29-njy oktýabrda uniwersitetimiz bilen Halkara Ynsanperwer we ösüş institutynyň arasynda 

“Türkmenistan BMG: ösüşiň we parahatçylygyň hatyrasyna” atly teleköpri arkaly onlaýn okuw sapagy (nemes dilinde) geçirildi.


29.10.20