Habarlar

1-30-njy mart aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde “Biz Awisennanyň nesilleri” atly geçirilen ylmy işleriň halkara bäsleşiginde pediatriýa fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Oraz Garlyýew baýrakly III orny eýeledi.


Russiýa Federasiýasynyň Mariý El Respublikasynyň paýtag...

01.04.21

31-nji martda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Jemgyýetçilik guramalary Medisina ekologiýasy we gigiýena kafedrasy bilen bilelikde  “Aşgabat – Ginnesiň rekordlar kitabynda” atly ylmy-amaly maslahat geçirdi.

01.04.21

30-njy martda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Asly käri lukman bolan Alym Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda  işlenip düzülen 2021-2025-nji ýyllar üçin “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşiniň kabul edilmegi mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi.


<...
31.03.21

29-njy martda uniwersitetimizde Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň gurnamagynda “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly mynasybetli “Muhammet Baýram han Türkmen edermenligiň we wepalylygyň nusgasydyr” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

30.03.21

25-nji martda uniwersitetimiziň Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy “Garaşsyz ýurdumdyr egsilmez bagtym – dillerde dessandyr gözel Aşgabat” atly ylmy-amaly maslahaty geçirdiler.


30.03.21

24-25-nji martda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we Inçekesel kafedrasy bilen bilelikde Bütindünýä inçekesele garşy göreşmek güni mynasybetli ylmy-amaly masalahat geçirildi.

30.03.21

15-22-nji martda uniwersitetimiziň Harby lukmançylyk fakultetiniň talyplary “Psihologiýa ruhy terbiýäniň gözelligidir” atly psihologiýa hepdeligini geçirdiler.

29.03.21

19-njy martda  uniwersitetimizde  Hormatly  Prezidentimiziň  ýolbaşçylygynda ýaňy-ýakynda paýtagtymyz we Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine amala aşyran iş saparynyň netijelerine bagyşlanan hoşallyk maslahaty geçirildi.


27.03.21

18-nji martda uniwersitetimiziň Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň we Ilkinji Zenanlar guramasynyň bilelikde gurnamagynda “Nowruz geldi görkana-şan-şöhratly ülkäme” atly aýdym sazly duşuşygy geçirildi.


26.03.21

17-njy martda Türkmenistanyň Bilim ministriligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde işlenip düzülen meýilnama laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny meýletinçilik işine çekmek maksady bilen sanly ulgamy arkaly (online) “Watansöýer, sagdyn, ýaşlarymyz-Watan...

26.03.21