“Howanyň üýtgemegi bilen bagly meselelere döwrebap çemeleşmeler”

2021-nji ýylyň 20-nji noýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde “Howanyň üýtgemegi bilen bagly meselelere döwrebap çemeleşmeler” atly mugallymlaryň we talyplaryň ylmy-amaly maslahaty geçirildi. Maslahatda daşky gurşawy gorap saklamaklyga, tebigy baýlyklarymyzy rejeli peýdalanmaklyga we howanyň üýtgemegi bilen bagly meselelere bagyşlanan çykyşlar edildi.