“Arkadagyň göreldesi – sagdyn nesil ýörelgesi”

2021-nji ýylyň 12-nji noýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň hem-de Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň ilkinji zenanlar guramalarynyň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Mejlisinde eden taryhy çykyşyndan gelip çykýan wezipeleri wagyz etmek maksady bilen “Arkadagyň göreldesi – sagdyn nesil ýörelgesi” atly wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.