“Açyk gapylar” güni

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti 2024-2025 – nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebimize okuwa girmek isleýän ýaşlar üçin “Açyk gapylar” gününiň geçiriljekdigini habar berýär. “Açyk gapylar” güni 2024-nji ýylyň 1-nji maýynda uniwersitetimiziň baş binasynda ýerleşýän mejlisler zalynda sagat 15.00-da başlanýar. Gelen myhmanlar ýokary lukmançylyk bilim ulgamynda gazanylan üstünliklerine laýyk gelýän uniwersitetiň synp we lingafon otaglaryny görüp bilerler hem-de okuw mekdebimizde taýýarlanýan hünärler, alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik, ylmy, bejeriş we medeni-köpçülik işleri bilen tanyşdyrylar. Uniwersitete girmek üçin gerekli resminamalar barada giňişleýin maglumat berler.  


Uniwersitetimiziň salgysy: Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 18-nji jaý.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 48-98-51, 48-98-52