“Ylymly-bilimli nesil döwrebap ösüşiň kepilidir” atly ylmy-amaly maslahat

8-nji iýunda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň jemgyýetçilik guramalary Göz keselleri ylmy-kliniki merkezi bilen bilelikde Ylymlar güni mynasybetli “Ylymly-bilimli nesil döwrebap ösüşiň kepilidir” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.