Ýaşlar guramasynyň döredilen gününde işjeňleri sylaglamak dabarasy!

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi Diýarymyzyň edebiýatda, sungatda, medeniýetde, oba hojalygynda, ylymda, tehnikada, sportda, saglygy goraýyşda, bilim we terbiýeçilik işlerinde gazanan üstünlikleri, alnyp barylýan içeri we daşary syýasaty, durmuşa geçirilýän beýik özgertmeleri, olaryň ýurdumyzyň, halkymyzyň durmuşyndaky taryhy ähmiýetini il arasynda wagyz-nesihat etmekde ýokary döredijilik başarnygyny hem-de işjeňligini görkezen ýaşlary we ýaşlaryň döredijilik toparlaryny «Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň eýesi» diýen at bilen sylaglady. Şol sylaga biziň uniwersitetimiziň okuw bö­lü­miniň hü­när de­re­je­li usul­çy­sy Jemal Aşyrowa we Adam ana­to­miýa­sy, to­pog­ra­fi­ki ana­to­mi­ýa we ope­ra­tiw hi­rur­gi­ýa ka­fed­ra­sy­nyň mu­gal­ly­my Merjen Berdiýewa mynasyp boldular.