Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde

2022-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-nyň mugallymlary we talyp ýaşlary Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde alnyp barylýan işler bilen ýakyndan tanyşmak maksady bilen bu merkezde boldular.

Hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly ensiklopedik kitaplary esasynda Merkeziň barlaghanalarynda ýerine ýetirilýän ylmy-barlag işler talyplaryň we mugallymlaryň ylma bolan höwesini has-da artdyrdy.