“Türkmenistanda stomatologiýanyň innowasion ugurlary”

2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-nyň Stomatologiýa okuw-önümçilik merkezinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly baýramçylygy mynasybetli “Türkmenistanda stomatologiýanyň innowasion ugurlary” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatda edilen çykyşlar agyz boşlugynyň we dişleriň kesellerini bejermekde häzirki zaman çemeleşmelere bagyşlanypdyr.