“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy.

8-nji sentýabrda Hormatly Prezidentimiziň täze “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitaby bilen tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.