“Lukmançylyk ýokary okuw mekdebinde daşary ýurt dillerini hünär taýdan özleşdirmegiň usulyýeti” temasyna bagyşlanan teleköpri

30-njy noýabrda uniwersitetimiziň professor-mugallymlarynyň we talyplarynyň gatnaşmagynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dillleri instituty bilen bilelikde Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly ХХV ýyllygy mynasybetli “Lukmançylyk ýokary okuw mekdebinde daşary ýurt dillerini hünär taýdan özleşdirmegiň usulyýeti” temasyna bagyşlanan teleköpri arkaly okuw sapagy geçirildi.