“Talyp gözeli – 2022”

2022-nji ýylyň fewral aýynyň 19-na Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da ähli fakultetleriň talyp gyzlarynyň arasynda “Talyp gözeli – 2022” atly gözellik bäsleşigini geçirdi. Bäsleşigiň dowamynda bellenilen şertler boýunça bäsleşige gatnaşýan talyp gyzlar türkmen gelin-gyzlaryna goýulýan sarpany, şeýle hem özleriniň sungata, döredijilige bolan ukyp-başarnygyny görkezdiler.