«Abu Aly ibn Sinanyň ylmy-medeni mirasynda lukmançylyk ylmynyň orny» atly ylmy-amaly maslahat (2023-nji ýylyň 1-nji noýabry)