Wagyz-nesihat duşuşygy

24-nji fewralda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Içeri işler ministirliginiň, Türkmenistanyň Bilim ministirliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikdäki Ýaşlaryň ähli taraplaýyn ösen, beden we ruhy taýdan sagdyn, bilimli-ylymly bolmagyny gazanmak, ýaşlarda ata-babalarymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda kemala getiren mertlik, edermenlik, watansöýerlik, halallyk, ruhybelentlik, päkýüreklilik, arassa ahlaklylyk, zähmetsöýerlik ýaly häsiýetleri terbiýelemek hem-de olarda milli mirasymyza bolan sarpany kemala getirmek maksady bilen meýilnama laýyklykda talyp oglanlarynyň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.