“Aşgabat şäheri dünýäniň binagärlik gözelligidir” atly aýdym-sazly maslahat

1-nji aprelde uniwersitetimizde Harby lukmançylyk fakulteti bilen jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde gurnamaklarynda merjen paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli “Aşgabat şäheri dünýäniň binagärlik gözelligidir” atly dabaraly, aýdym-sazly maslahat geçirildi.