„Arkadagly döwürde bagtyýardyr zenanlar“

2021-nji ýylyň 28-nji oktýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň we uniwersitetiň ilkinji zenanlar guramasynyň bilelikde gurnamagynda hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde eden taryhy çykyşyndan gelip çykýan wezipelere bagyşlanan „Arkadagly döwürde bagtyýardyr zenanlar“ atly dabaraly maslahat geçirildi.