Gazanylan üstünlik!

2020-nji ýylyň güýzünde Türkmenistanyň Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyplary Russiýa Federasiýasynyň Halkara Ylmy-gözleg Taslamalary Merkezi tarapyndan Moskwada gurnalan 

"Professional stars - 2020" ylmy bäsleşigine gatnaşdylar. Uniwersitetimiziň talyplar topary bäsleşige gatnaşan on bir ýurtdan gelen 429 ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň arasynda "lukmançylyk ylymlary" ugrundan ikinji ýeri eýeledi. 

Farmasiýa kafedrasynyň müdiri himiýa ylymlarynyň kandidaty I.Gurbanowyň ýolbaşçylygynda talyplar tarapyndan taýýarlanan "Ýüzärligiň (peganum harmala) otundan demleme almagyň tehnologiýasy we onuň mikroblara garşy häsiýetlerini kesgitlemek " 

atly ylmy makala ýörite diplomlar bilen sylaglandy.