“Eneleriň we çagalaryň saglygyny goramagyň döwrebap meseleleri”

2021-nji ýylyň 7-nji dekabrynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly baýramçylygy mynasybetli Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş okuw-ylmy merkeziniň gurnamagynda “Eneleriň we çagalaryň saglygyny goramagyň döwrebap meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatda edilen çykyşlar eneleriň beden saglygyna, çagalaryň sagdyn iýmitlenmegine, keselleriň öňüni almak we ir ýüze çykarmak meselelerine bagyşlandy.