Bilimler we talyp ýaşlar güni

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde 2022-nji ýylyň 29-njy awgustynda “Bilimler we talyp ýaşlar güni” mynasybetli professor-mugallymlaryň we talyplaryň gatnaşmagynda “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri: dünýä ylmynyň gazananlary we türkmen bilimini ösdürmegiň derwaýys meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda Watanymyzyň geljegi bolan ýaşlaryň häzirki döwrüň talabyna laýyk bilim-terbiýe almaklary, bilim we saglyk ulgamynda ýetilen sepgitleriň, gazanylan üstünlikleriň ähmiýeti barada çykyşlar diňlenildi.