Dabaraly çäre

1-nji sentýabrda 2021-nji ýylda giriş synaglaryny üstünlikli tabşyran ýaşlaryň uniwersitetimiziň 1-nji ýyl talyplarynyň hataryna kabul etmek bilen baglanyşykly dabaraly çäre geçirildi.