“Öý ojagyň gelşigi, maşgala mukaddesligi”

2022-nji ýylyň 15-nji aprelinde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde şol ýokary okuw mekdebiniň ilkinji zenanlar guramasynyň jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy bilen bilelikde guramaklarynda maşgala mukaddesligini berkitmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini ündemek, ahlaklylygy, türkmeniň milli ýol-ýörelgelerini wagyz etmek maksady bilen “Öý ojagyň gelşigi, maşgala mukaddesligi” atly wagyz-nesihat maslahaty geçirildi. Maslahata gatnaşyjylar Hormatly Prezidentimize Türkmenistan Watanymyzy gülletmek ugrunda alyp barýan beýik işlerinde uly üstünlikleri, täze rowaçlyklary, egsilmez güýç-gaýrat arzuw etdiler.