“Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe saglygy goraýyş ylmynyň dabaralanmagy” atly ylmy-amaly maslahat

9-njy iyunda  Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde Ylymlar güni mynasybetli “Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe saglygy goraýyş ylmynyň dabaralanmagy” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.