"Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwri: Dünýä ylmynyň gazananlary we türkmen bilimini ösdürmegiň derwaýys meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat

30-njy awgustda “Bilimler we talyp ýaşlar güni” mynasybetli professor – mugallymlaryň we talyplaryň gatnaşmagynda “Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwri: Dünýä ylmynyň gazananlary we türkmen bilimini ösdürmegiň derwaýys meseleleri” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.