“Arkadagly zamanamyz – ýaşlarymyza şamçyrag”

2022-nji ýylyň 18-nji fewralynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisiniň geçirilmegi mynasybetli “Arkadagly zamanamyz – ýaşlarymyza şamçyrag” atly maslahaty geçirildi. Maslahatda çykyş edenler Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde ýurdumyzy geljekki 30 ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň, ýagny “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022-2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň” kabul edilmeginiň ähmiýeti barada giňişleýin durup geçdiler.