“Aral deňziniň sebitde döreden ekologik meseleleri”

2021-nji ýylyň 16-njy dekabrynda M. Garryýew adyndaky TDLU-da “Aral deňziniň sebitde döreden ekologik meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatda edilen çykyşlar Aralýaka sebitinde ýüze çykyp biljek keselleriň öňüni alyş çärelerine, tebigat gözelligini gorap saklamak meselelerie bagyşlandy.