Taryh

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň binalary
Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk institutynyň 1931-nji ýyldaky ilkinji binasy.

 

1948-nji ýylda Aşgabat ýer titremesinden soň Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk institutynyň

binasyny täzeden dikeldilýär.

Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk institutynyň 1951-nji ýylda gurlup ulanmaga berlen binasy.Häzirki döwürde talyplar 2010-njy ýylyň 1-nji sentýabrynda “Bilimler we talyp ýaşlar güni” Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Aşgabat şäherinde lukmançylyk boýunça halkara derejesinde bildirilýän ähli talaplara laýyk gelýän we binägärlik çözgüdi boýunça haýran galdyrýan Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň 4 müň talybyň okamaklygyna niýetlenen täze binalar toplumynda okap bilim alýarlar, hünär öwrenýärler.

Esasy görkezijiler
5111
Talyplar
57
Ugurlar
449
Mugallymlar