Habarlar

2021-nji ýylyň 15-nji aprelinde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň “Medisina we biologik fizika” kafedrasy tarapyndan I ýyl talyplarynyň arasynda “Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary” dersi boýunça bäsleşik geçirildi. Ders bäsleşiginiň netijesi boýunça üstünlik gazanan talyplar:

I orun...

16.04.21

2021-nji ýylyň 8-nji aprelinde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Medisina himiýasy kafedrasy tarapyndan kesel bejeriş, pediatriýa fakultetiniň 1-nji we 2-nji ýyl talyplarynyň arasynda “Himiýa” dersi boýunça Sanly bilim portaly arkaly ders bäsleşigi geçirildi. Ders bäsleşiginiň netijesi boýunça üstünlik gazanan talyplar:

...
09.04.21

7-nji aprelde Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde işlenip düzülen meýilnama laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny meýletinçilik işine çekmek maksady bilen sanly ulgam arkaly (online) “Sagdyn jemgyýeti döretmekde sagdyn durmuş ýöre...

08.04.21

7-nji aprelde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň jemgyýetçilik guramalary Medisina ekologiýasy we gigiýena kafedrasy bilen bilelikde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Türkmenistanda ilatyň saglygyny goramakda ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

08.04.21

5-nji aprelde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Jemgyýetçilik guramalary  Gulak, burun, bokurdak keselleri kafedrasy bilen bilelikde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Otorinolaringologiýadaky özgertmeler, onuň geljegi we meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

06.04.21

5-nji aprelde  Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy Jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Saglyk abadançylygyň we gülläp ösüşiň altyn açarydyr” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

06.04.21

5-nji aprelde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy  Göz keselleri ylmy-kliniki merkezi bilen bilelikde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Oftalmologiýa ylmyny ösdürmekde – innowasion tehnologiýalar we usullar” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

06.04.21

5-nji aprelde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Jemgyýetçilik guramalary Gospital hirurgiýa kafedrasy bilen bilelikde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Hirurgiýanyň wajyp meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

06.04.21

2-nji aprelde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Jemgyýetçilik guramalary Kliniki farmakologiýa we endokrinologiýa okuwly gospital terapiýa kafedrasy bilen bilelikde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Ýokanç däl keselleriň öňüni almak we bejermek – saglygy goraýşyň ileri tutulýan ugry” atly ylmy-amaly mas...

04.04.21

31-nji mart we 1-nji aprel aralygynda Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde “Ylmy-barlag merkeziniň ýaş alymlaryň alyp barýan ylmy işlerindäki orny” atly taslama sergisi geçirildi.

02.04.21