Habarlar

5-nji maýda Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde işlenip düzülen meýilnama laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny meýletinçilik işine çekmek maksady bilen sanly ulgam arkaly (online) “Sagdyn jemgyýeti döretmekde sagdyn durmuş ýörelg...

06.05.21

Zehinli talyplarymyz Russiýa Federasiýasynda ýerleşýän dürli merkezleriň gurnamagynda geçirilen Halkara internet olimpiadalaryna ekologiýa, biologiýa we adamyň fiziologiýasy derslerinden gatnaşyp 7 altyn, 5 kümüş, 1 bürünç medallaryna  mynasyp boldular. Olar:

Ekologiýa dersinden:

01.05.21

2021-nji ýylyň 29-njy aprelinde sanly bilim portalynyň üsti bilen iňlis dilinden bäsleşik geçirildi. Bäsleşige kesel bejeriş we pediatriýa fakultetleriniň 1-nji ýyl talyplary gatnaşdylar. Baýrakly orunlara kesel bejeriş fakultetiniň talyplary mynasyp boldular:

I orun –  Merjen Işangulyýewa;

30.04.21

28-nji aprelde Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde işlenip düzülen meýilnama laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny meýletinçilik işine çekmek maksady bilen sanly ulgam arkaly (online) “Sagdyn jemgyýeti döretmekde sagdyn durmuş ýör...

29.04.21

27-nji aprelde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýigitleriniň arasynda Ýeňiş güni mynasybetli geçiriljek “Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri” atly döredijilik bäsleşiginiň ýokary okuw mekdebimiziň derejesindäki tapgyry geçirildi.


28.04.21

Zehinli talyplarymyz aprel aýynda Russiýa Federasiýasynyň Saratow şäherinde ýerleşýän “Erudit” merkeziniň gurnamagynda Bakteriologiýa we wirusologiýa ugrundan geçirilen Halkara internet ders bäsleşigine gatnaşyp, 11 sany altyn, 3 sany kümüş we 1 sany bürünç medallaryna mynasyp boldular.


23.04.21

Hormatly Prezidentimiziň Sanly Bilim konsepsiýasyny durmuşa geçirmek hem-de talyp ýaşlaryň bilim derejesini kämilleşdirmek maksady bilen, sanly Bilim portalynyň üsti bilen “Ekologiýa we daşky gurşawy goramak” dersi boýunça olimpiada geçirildi. Olimpiada uniwersitetiň ähli fakultetlerinden 38 sany talyp işjeň gatnaşdy. Olimpiada testler we dürli meseleler çözmek görn...

23.04.21

21-nji aprelde Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde işlenip düzülen meýilnama laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny meýletinçilik işine çekmek maksady bilen sanly ulgam arkaly (online) “Sagdyn jemgyýeti döretmekde sagdyn durmuş ýör...

22.04.21

Aprel aýynda Harby lukmançylyk fakultetiniň 6-njy ýyl talyby Ýagmyrguly Süleýmanow Russiýa Federasiýasynyň Saratow şäherinde ýerleşýän “Erudit” merkeziniň gurnamagynda Biologiýa we adamyň fiziologiýasy  ugrundan geçirilen Halkara internet ders bäsleşigine gatnaşyp, baýrakly 2-nji orny eýeledi we kümüş medalyna mynasyp boldy.

20.04.21

16-njy aprelde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy  jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde 2021-nji ýylyň “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýip yglan edilmegi we şanly Garaşsyzlygyň 30 ýyllyk baýramy mynasybetli “Garaşsyz Türkmenistan adamzadyň parahatçylyk we ynsanperwer ýörelgeleriniň ha...

19.04.21