Habarlar

26-njy maýda Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde işlenip düzülen meýilnama laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny meýletinçilik işine çekmek maksady bilen sanly ulgam arkaly (online) “Sagdyn jemgyýeti döretmekde sagdyn durmuş ýörelgesiniň ähmiýeti we zyýanly e...

27.05.21

24-nji maýda Pekiniň adaty hytaý lukmançylygy uniwersitetinde okaýan türkmen talyplary üçin Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli dermanlyk ösümliklerine bagyşlanan ylmy işleriň netijeleri boýunça “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri – saglygyň tebigy çeşmesi” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

25.05.21

20-nji maýda uniwersitetimizde Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli şu ýylky uçurymlar we halypa professor-mugallymlar bilen “Aşgabat-gözelligiň we sagdynlygyň paýtagty” atly wagyz – nesihat duşuşygy geçirildi.


23.05.21

19-njy maýda Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde işlenip düzülen meýilnama laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny meýletinçilik işine çekmek maksady bilen sanly ulgam arkaly (online) “Sagdyn jemgyýeti döretmekde sagdyn durmuş ýörel...

20.05.21

17-nji maýda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli “Beýik ýeňişleriň nusgasy – mukaddes Tugum parla” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

19.05.21

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda 11-12-nji maýda ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda dürli dersler boýunça geçirilen Açyk Internet olimpiadasynda bir talybymyz 1-nji, beýleki bir talybymyz 2-nji, iki sany talybymyz bolsa baýrakly 3-nji orny eýelediler.

15.05.21

14-nji maýda uniwersitetimizde Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli öz halkyna sowgat eden “Ak şäherim Aşgabat” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

15.05.21

13 maý 2021ý. Farmakologiýa kafedrasy tarapyndan kesel bejeriş, pediatriýa, keselleriň öňüni alyş, farmasewtika, stomatologiýa, harby lukmançylygy fakultetleriň 3-nji ýyl talyplarynyň arasynda “farmakologiýa” dersi boýunça Sanly bilim portaly arkaly ders bäsleşigi geçirildi. Ders bäsleşiginiň netijesi boýunça üstünlik gazanan talyplar:

15.05.21

Lukmançylyk uniwersitetimiziň oglanlar topary Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda geçirilýän “Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň talyplary” atly sportuň badminton görnüşinden gatnaşyp, baýrakly III orna mynasyp boldular.

11.05.21

2021-nji ýylyň 6-njy maýynda sanly bilim portalynyň üsti bilen Kadaly fiziologiýadan bäsleşik geçirildi. Bäsleşige kesel bejeriş, pediatriýa, sport lukmançylygy, harby lukmançylygy fakultetleriniň we kesel bejeriş fakultetiniň “Lukmançylyk-durmuş gorag işi” hünäriniň 2-nji ýyl talyplary gatnaşdylar. Baýrakly orunlara kesel bejeriş, sport lukmançylygy we harby lukman...

06.05.21