Habarlar

20-nji sentýabrda Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli professor-mugallymlaryň we talyplaryň “Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüni esaslandyryjydyr” atly dabaraly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

21.09.21

21-nji sentýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Stomatologiýa okuw-önümçilik merkeziniň direktory, Stomatologiýa boýunça diplomdan soňky taýýarlyk, Terapewtik stomatologiýasy, ortopedik we hirurgik stomatologiýa, Çaga stomatologiýasy kafedralarynyň müdirleri we işgärleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlyk ba...

21.09.21

21-nji sentýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Göz keselleri ylmy-kliniki merkeziniň direktory, Göz keselleri kafedrasynyň müdiri we işgärleriniň gatnaşmagynda Mukaddes şanly Garaşsyzlygymyzyň XXX ýyllygy mynasybetli “Kämil bilim – kuwwatly Watan” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

21.09.21

30-njy awgustda Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda sanly ulgam arkaly distansion (uzak aralykdan) görnüşinde geçirilen “Dil bilen dünýäni gezer” atly rus dili dersi boýunça internet bäsleşigine gatnaşan talyplarymyz 2-nji we 3-nji orny eýelediler.Olar:

Garlyýewa Gülhan-kesel bejeriş fakultetiniň 2-nji ýyl talyby...

17.09.21

Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan işlenip düzülen meýilnama laýyklykda ýaşlary watansöýüjilik ruhunda terbiýelemek, zähmete söýgi döretmek, arassa ahlaklylyk, ýokanç keselleriň öňüni almak maksady bilen uniwersitetimiziň Zenanlar guramasy tarapyndan talyp-gyz gelinleriň arasynda “Gyz edebi-il edebi” atly tema boýunça  terbiýeçilik häsiýetli wagyz-nesi...

14.09.21

10-njy sentýabrda “Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy” ady bilen geçirilýän biraýlygyň çäginde ýol hereketleriniň düzgünlerini berjaý etmäge bagyşlanan talyplaryň Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýol gözegçilik gullugynyň hünärmenleri bilen wagyz – nesihat duşuşygy geçirildi.

10.09.21

Ýurdumyzda her ýylyň 1-nji sentýabrynda dabaraly bellenilýän “Bilimler we talyp ýaşlar güni” hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ýaşlaryna geçiren okuw sapagyndan gelip çykýan weziplere bagyşlanyp, 6-njy sentýabrda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň “S...

06.09.21

Ýurdumyzda her ýylyň 1-nji sentýabrynda dabaraly bellenilýän “Bilimler we talyp ýaşlar güni” hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ýaşlaryna geçiren okuw sapagyndan gelip çykýan weziplere bagyşlanan  maslahat geçirildi.

02.09.21

1-nji sentýabrda 2021-nji ýylda giriş synaglaryny üstünlikli tabşyran ýaşlaryň uniwersitetimiziň 1-nji ýyl talyplarynyň hataryna kabul etmek bilen baglanyşykly dabaraly çäre geçirildi.

01.09.21

30-njy awgustda “Bilimler we talyp ýaşlar güni” mynasybetli professor – mugallymlaryň we talyplaryň gatnaşmagynda “Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwri: Dünýä ylmynyň gazananlary we türkmen bilimini ösdürmegiň derwaýys meseleleri” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

30.08.21