Habarlar

24-nji noýabrda uniwersitetimize Hemişelik Baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýy mynasybetli Türkmenistanyň Baş prokuraturasy, Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi we Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň raýat goraýyş we halas ediş müdürliginiň wekilleriniň gatnaşmagynda “Sagdyn ýaşlar-ýurdymyzyň röwşen geljegi” atly wagyz-nesihat masl...

24.11.20


18-nji noýabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we jemgyýetçilik guramalary Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli “Sagdyn durmuş ýörelgesi abadanlygyň gözbaşydyr” atly professor-mugallymlaryň we talyp ýaşlarynyň gatnaşmagynda ylmy-amaly maslahat geçirildi.


...

18.11.20

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi Diýarymyzyň edebiýatda, sungatda, medeniýetde, oba hojalygynda, ylymda, tehnikada, sportda, saglygy goraýyşda, bilim we terbiýeçilik işlerinde gazanan üstünlikleri, alnyp barylýan içeri we daşary syýasaty, durmuşa geçirilýän beýik özgertmeleri, olaryň ýurdumyzyň, halkymyzyň durmuşyndaky taryhy ähmi...

16.11.20

13-nji noýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Biologiýa binasynda Hindistan respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň we uniwersitetimiziň ýolbaşçylarynyň, professor-mugallymlarynyň we talyplarynyň gatnaşmagynda Aýurweda güni mynasybetli wideoaragatnaşyk arkaly tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

13.11.20

12-nji noýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we Kliniki farmakologiýa we endokrinologiýa okuwly gospital terapiýasy kafedrasy Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy we Bütindünýä süýjüli diabet güni mynasybetli “Süýjüli diabetiň döwrebap nukdaý nazarlary” atly professor-mugallymlaryň, lukmanlaryň we talyp...

12.11.20


11-nji noýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we jemgyýetçilik guramalary Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli “Suw diplomatiýasy – Bitarap Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry” atly professor-mugallymlaryň we talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda ylmy-amaly m...

11.11.20

4-nji noýabrda uniwersitetimiziň Zenanlar guramasy tarapyndan “Bitaraplyk mekany-zenan bagtynyň mertebe mukamy” atly döredijilik duşuşygy geçirildi.04.11.20

29-njy oktýabrda uniwersitetimiz bilen Halkara Ynsanperwer we ösüş institutynyň arasynda 

“Türkmenistan BMG: ösüşiň we parahatçylygyň hatyrasyna” atly teleköpri arkaly onlaýn okuw sapagy (nemes dilinde) geçirildi.


29.10.20

2020-nji ýylyň güýzünde Türkmenistanyň Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyplary Russiýa Federasiýasynyň Halkara Ylmy-gözleg Taslamalary Merkezi tarapyndan Moskwada gurnalan 

"Professional stars - 2020" ylmy bäsleşigine gatnaşdylar. Uniwersitetimiziň talyplar topary bäsleşige gatnaşan o...

28.10.20

27-nji oktýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Ylmy-barlag we Biotehnologiýa merkezleri, Ýaş alymlar geňeşi bilen bilelikde “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri keselleriň öňüni almakda we bejermekde baý çig mal” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.


27.10.20