Habarlar

Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni!!!

09.10.21

30-njy sentýabrda “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda professor-mugallymlaryň we talyplaryň gatnaşmagynda “Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlary” atly wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

30.09.21

Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan işlenip düzülen meýilnama laýyklykda ýaşlary watansöýüjilik ruhunda terbiýelemek, zähmete söýgi döretmek, arassa ahlaklylyk, ýokanç keselleriň öňüni almak maksady bilen uniwersitetimiziň Zenanlar guramasy tarapyndan talyp-gyz gelinleriň arasynda “Gyz edebi-il edebi” atly tema boýunça  terbiýeçilik häsiýetli wagyz-nesihat duşuşyklar yzygiderli geçirild...

27.09.21

24-nji sentýabrda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli “Altyn asyr” teleýaýlymynda “Garaşsyzlyk-lukmançylyk bilimini we ylmyny ösdürmeklige ak ýol” atly aýdym-sazly ýazgy edildi.

24.09.21

Uniwersitetimiziň talyplary S.Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty tarapyndan 2021-nji ýylyň 18-19-njy sentýabrynda geçirilen himiýa dersinden açyk internet olimpiadasyna gatnaşyp, baýrakly 1-nji, 2-nji, 3-nji orunlara, şeýle hem talyplarymyzyň biri Minnetdarlyk hatyna mynasyp boldular. Olar:

I dereje boýunça:<...

24.09.21

23-nji sentýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Medisina ekologiýasy we gigiýenasy, iýmit gigiýenasy, Ýokanç keseller we epidemiologiýa, Mikrobiologiýa kafedrasynyň müdirleriniň we işgärleriniň gatnaşmagynda, Mukaddes şanly Garaşsyzlygymyzyň XXX ýyllygy mynasybetli geçirilýän “Howanyň üýtgemegi barada Türkmenistanyň Milli...

23.09.21

23-nji sentýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş okuw-ylmy merkeziniň direktory,kafedra müdirleri tarapyndan Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlyk baýramynyň XXX ýyllygy mynasybetli “Bagtyýarlyk döwründe eneleriň we çagalaryň saglygyny goramakda ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahaty geç...

23.09.21

Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň taryhy, ýaş nesliň mukaddes borçlary hem-de wezipleri barada geçen umumy sapagyndan gelip çykýan wezipeler we mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli 23-nji sentýabrda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti, Döwletmämmet Azady...

23.09.21

22-nji sentýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Kliniki farmakologiýa we endokrinologiýa okuwly gospital terapiýasy kafedrasynyň professor-mugallymlarynyň, lukmanlaryň, talyplaryň gatnaşmagynda “Garaşsyzlyk baýramçylygynyň 30 ýyllygy” mynasybetli  “Ýokanç däl keselleriň öňüni almak we bejermek-saglygy goraýşyň ileri t...

22.09.21

22-nji sentýabrda Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli “Garaşsyzlyk – türkmeniň şan – şöhratly buýsanjy” atly daşary ýurt dillerinde mugallymlaryň we talyplaryň okuw-usuly maslahaty geçirildi.

22.09.21