Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde  2020-nji ýylda geçirilen ylmy-amaly maslahatlar :


2020-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda geçirilen “Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy” mynasybetli talyplaryň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri – saglygyň we rowaçlygyň gözbaşy” ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda geçirilen “Bitaraplyk –Garaşsyz Türkmenistanyň daşary syýasatynda gazanan iň beýik ýeňişdir” atly ylmy-amaly maslahat;.


2020-nji ýylyň 21-nji ýanwaryndaky Türkmenistanyň “Watan goragçylarynyň güni” mynasybetli geçirilen “Watan goragy – Merdana pederlerimizden miras galan Watançylyk parzymyzdyr” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 24-nji fewralynda geçirilen “Türkmenistanyň tebigy serişdeleri – melhemler ummany”atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 5-nji martynda “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda Zenanlaryň halkara güni mynasybetli geçirilen “Çagalaryň irki ösüşi we dikeldiş usullary boýunça ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 12-nji martyndaky Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli geçirilen “Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedow – Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýada “Öňüni alyş diplomatiýasy” boýunça Sebit Merkeziniň esaslandyryjysydyr” atly ylmy-amaly maslahaty;


2020-nji ýylyň 18-nji martyndaky Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli geçirilen “Türkmenistanyň şypahanalary – ynsan gözelliginiň çeşmesidir” atly maslahaty;


2020-nji ýylyň 24-nji martyndaky Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli geçirilen “Garaşsyz Türkmenistanda inçekesele garşy göreşmekde ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 25-nji martyndaky Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli “Türkmenistanyň Halk maslahaty ýokary wekilçilikli edaradyr” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 2-nji aprelinde geçirilen “Bütindünýä saglyk güni” mynasy­betli “Ýokanç däl keselleriň öňüni almak we bejermek-saglygy goraýşyň ileri tutulýan ugry” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 3-nji aprelindäki “Bütindünýä saglyk güni” mynasy­betli “Kämil bilim-innowasion özgertmeleriň binýady” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 6-njy aprelinde “Bütindünýä saglyk güni” mynasy­betli geçirilen “Il saglygy – ýurt baýlygy” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 10-njy aprelinde geçirilen “Bütindünýä Saglyk güni” mynasybetli “Saglyk abadançylygyň we gülläp ösüşiň altyn açarydyr” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 11-nji aprelinde geçirilen “Bütindünýä Saglyk güni” mynasybetli “Otorinolaringologiýadaky özgertmeler, onuň geljegi we meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 16-njy aprelindäki “Bütindünýä Saglyk güni” mynasybetli “Ekologiýa we daşky gurşawy goramak ynsan saglygynyň girewidir” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 20-nji aprelinde “Türkmen bedewiniň baýramy” mynasybetli geçirilen “Behişdi bedewler – milli guwanjymyz” atly ylmy-amaly maslahaty;


2020-nji ýylyň 24-nji aprelindäki “BSG-nyň Ýewropa sebitiniň immunizasiýa hepdeligi” mynasybetli “Ilatymyzy ýokanç kesellerden gorap saklamak döwlet syýasatynyň wajyp meselesi” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 5-nji maýyndaky 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan “Ýeňiş güni” mynasybetli “Esger Berdimuhamet Annaýewiň gahrymançylykly zähmet we söweş ýoly – ýaşlar üçin nusgalyk mekdepdir” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 7-nji maýyndaky “Ýeňiş baýramy” mynasybetli “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleriniň lukmançylyk amalynda ulanylmagy” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 8-nji maýynda geçirilen “Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet Baýdagynyň günine” bagyşlanan ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 13-nji maýyndaky “Türkmenistanda Bitaraplygyň ýyllary içinde stomatologiýada ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 14-nji maýynda geçirilen “Beýik ýeňişleriň nusgasy – mukaddes Tugum parla” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 15-nji maýynda Farmasiýa hünärinde okaýan talyplaryň dermanlyk ösümlikleri boýunça aprel-maý aýlarynda gurnalan ýazky önümçilik tejribelikleriniň netijelerine bagyşlanan “Türkmen topragy – saglygyň tebigy çeşmesi” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 27-nji maýyndaky Bütindünýä Çagalary goramak güni mynasybetli “Bagtyýarlyk döwrüniň bagtly çagalary” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 27-nji maýynda geçirilen Temmäkä garşy göreşmek gününe bagyşlanyp “Sagdynlygyň binýady – ömrümiziň röwşeni” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 29-nji maýynda Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni mynasybetli geçirilen “Temmäkiniň ynsan saglygyna ýetirýän zyýany” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 4-nji iýunyndaky “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda “Ekologiýa we daşky gurşawy goramagyň meseleleri – Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwrüniň maksadydyr” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 4-nji iýunynda geçirilen “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda “Çaganyň irki ösüşi – bagtyýar gelejegiň esasydyr” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 6-njy iýunyndaky “Stomatologiýanyň wajyp meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 6-njy iýunynda geçirilen “Göz keselleriniň döwrebap anyklanylyşy we bejeriş usullary” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Ylymlar güni mynasybetli “Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe saglygy goraýyş ylmynyň dabaralanmagy” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 10-njy iýunyndaky Ylymlar güni mynasybetli “Ylym – kämilligiň binýady” atly kliniki ordinatorlaryň ylmy-amaly maslahaty;


2020-nji ýylyň 16-njy iýunyndaky “Sagdyn durmuş – bagtyýarlygyň gözbaşy” atly intern-lukmanlaryň ylmy-amaly maslahaty;


2020-nji ýylyň 18-nji iýunynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli geçirilen “Sagdyn durmuş – keselleriň öňüni almagyň kepilidir” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 19-njy iýunynda Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçirilen “Magtymguly köňülleriň şahyry” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 27-nji iýunyndaky “Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow – saglygy goraýyşy ösdürmegiň milli modelini esaslandyryjydyr” atly ylmy-amaly maslahat we sergi;


2020-nji ýylyň 28-nji awgustynda Bilimler we talyplar güni mynasybetli  geçirilen “Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwri: dünýä ylmynyň gazananlary we türkmen bilimini ösdürmegiň derwaýys meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 29-njy awgustyndaky “Bitarap Türkmenistan Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýokanç däl keselleriň öňüni almakda we olara garşy göreşmekde nusgalyk ýurtdyr” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli geçirilen “Bagtyýarlyk döwründe eneleriň we çagalaryň saglygyny goramakda ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 21-nji sentýabryndaky “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe oftalmologiýa ylmynyň ösüş tapgyrlary” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 21-nji sentýabryndaky “Türkmenistanda ylmy-amaly stomatologiýasynda ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli “Garaşsyzlyk – köňülleriň dessany” atly daşary ýurt dillerinde geçirilen ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 23-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli geçirilen “Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow – Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüni esaslandyryjydyr” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 8-nji oktýabryndaky Psihiki saglyk günine bagyşlanyp geçirilen “Sagdyn durmuş we ruhy durmuş ýörelge – ruhy saglygyň girewidir” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 23-nji oktýabryndaky “Aral deňiziniň ekologiki meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat;  


2020-nji ýylyň 27-nji oktýabryndaky “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri keselleriň öňüni almakda we bejermekde baý çig mal” atly ylmy-amaly maslahat;  


2020-nji ýylyň 11-nji noýabrynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli geçirilen “Suw diplomatiýasy – Bitarap Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry” atly ylmy-amaly maslahat;


2020-nji ýylyň 12-nji noýabrynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy we Bütindünýä süýjüli diabet güni mynasybetli geçirilen “Süýjüli diabetiň wajyp meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat.


Esasy görkezijiler
3799
Talyplar
53
Ugurlar
382
Mugallymlar