ASPIRANTURA KABUL ETMEGIŇ TERTIBI


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2008-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda çykaran 9378 belgili Karary bilen tassyklanan «Türkmenistanda ylmy işgärleri taýýarlamak hakynda Düzgünnama» laýyklykda, aspirantura ýokary bilimli, azyndan 5 ýyl iş tejribesi bolan, saýlan ugry boýunça ylmy gözlegleri geçirmekde başarnygyny görkezen şahslar bäsleşik esasynda kabul edilýär. Lukmançylyk ylmy ugry boýunça kliniki ordinaturany doly geçen we saglygy goraýyş ulgamynda azyndan 3 ýyl ýa-da kliniki ordinaturany geçmezden, azyndan 5 ýyl işlän şahslar aspirantura bäsleşik esasynda kabul edilýär. Aspirantura girmek hakynda aspirantlary taýýarlamagy amala aşyrýan ýokary okuw mekdebiniň rektorynyň ýa-da ylmy edaranyň ýolbaşçysynyň adyna ýazylan arza şu resminamalary goşmak bilen berilýär:

– ýokary bilimi hakynda diplomynyň nusgasyny we onuň goşundysy (ýokary bilimi daşary ýurtda alanlar üçin;

– degişli diplomynyň we onuň deň derejelidigini tassyklaýan Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan berlen ykrar şahadatnamanyň nusgasy); – işgärleri hasaba almak boýunça şahsy kagyz;

– № 086/h görnüşli lukmançylyk güwänamasy;

– 4x6 sm ölçegdäki üç sany fotosurat;

– neşir edilen ylmy işleriniň sanawy, eger-de okuwa girýäniň ylmy işleri boýunça oýlap tapmalary bar bolsa ylmy-barlag işleriniň we oýlap tapmalarynyň, hasabatlarynyň sanawy;

– hünärine laýyklykda saýlap alan temasy boýunça ylmy referat;

– zähmet depderçesiniň nusgasy.

Aspirantura girýän raýat ýokary okuw mekdebini tamamlandygy hakynda diplomy (daşary ýurtda bilim alan adamlar üçin – diplom we onuň deň derejelidigi hakynda ykrar şahadatnamany) we şahsyýetini tassyklaýan resminamanyň asyl nusgasyny getirip görkezýär.


YLYMLARYŇ KANDIDATY ALYMLYK DEREJESINE DALAŞGÄRLERI BERKITMEGIŇ TERTIBI

Ylymlaryň kandidaty alymlyk derejesine dalaşgärler ýokary bilimli bolmalydyr. Aspiranturada doly okuwy geçenler ylymlaryň kandidaty alymlyk derejesine dalaşgär hökmünde kabul edilmeýär.

Dalaşgärleri kandidatlyk dissertasiýalaryny taýýarlamak üçin berkitmek üç ýyldan köp bolmadyk möhletde amala aşyrylýar.

Bir wagtyň özünde iki ýa-da birnäçe ýokary okuw mekdebinde ýa-da ylmy edarada dalaşgär bolmaga rugsat edilmeýär.

Ylymlaryň kandidaty alymlyk derejesine dalaşgär ýokary okuw mekdebine ýa-da ylmy edara berkidilmegi üçin:

– ýokary okuw mekdebiniň rektorynyň ýa-da ylmy-barlag edaranyň ýolbaşçysynyň adyna arzasyny;

– hünärine laýyklykda saýlap alan temasy boýunça ylmy referaty;

– ýokary bilimi hakynda diplomynyň nusgasyny (ýokary bilimi daşary ýurtda alanlar üçin – degişli diplomynyň we onuň deň derejelidigini tassyklaýan Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan berlen ykrar şahadatnamanyň nusgasy) tabşyrýar.

Şahsyýetini tassyklaýan resminamany we ýokary bilimi hakyndaky diplomynyň (ýokary bilimi daşary ýurtda alanlar üçin – degişli diplomy we Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan berlen we onuň deň derejelidigini tassyklaýan ykrar şahadatnamany) asyl nusgasyny dalaşgäriň özi getirip görkezýär.


YLYMLARYŇ DOKTORY ALYMLYK DEREJESINE DALAŞGÄR HÖKMÜNDE HASABA ALMAGYŇ TERTIBI

Ylymlaryň doktory alymlyk derejesine dalaşgäriň ylymlaryň kandidaty alymlyk derejesi bolmaly.

Ylymlaryň doktory alymlyk derejesine dalaşgär ylmy işini doktorlyk dissertasiýasy görnüşinde taýýarlamak üçin 4 ýyl möhlet bilen ýokary okuw mekdebine ýa-da ylmy edara hasaba alynýar.

Ylymlaryň doktory alymlyk derejesine dalaşgär ýokary okuw mekdebinde ýa-da ylmy edarada hasaba alynmagy üçin ýolbaşçynyň adyna:

– ylymlaryň kandidaty diplomynyň nusgasy goşulan arzasyny;

– dissertasiýanyň ugry boýunça ylmy işleri alyp barýan ýokary okuw mekdebiniň ýa-da ylmy edaranyň Alymlar ge­ňeşiniň dissertasiýanyň 2/3 böleginiň taýýarlygy baradaky güwänamasyny tabşyrýar.

Şahsyýetini tassyklaýan resminamanyň we ylymlaryň kandidaty diplomynyň asyl nusgasyny dalaşgäriň özi getirip görkezýär.


Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet

 lukmançylyk uniwersiteti

2021-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça aspirantura kabul etmegi yglan edýär: 14.01.23 – Urologiýa               – 1 ýer

Şeýle-de, aşakdaky hünärler boýunça kandidatlyk dissertasiýalaryny taýýarlamak üçin dalaşgärleri saýlap almagy amala aşyrýar:

14.01.11 – Nerw keselleri         – 1 ýer

14.01.17 – Hirurgiýa                – 1 ýer

14.01.23 – Urologiýa               – 1 ýer

14.02.01 – Gigiýena                 – 1 ýer

Şonuň ýaly-da, aşakdaky hünär boýunça doktorlyk dissertasiýasyny taýýarlamak üçin dalaşgäri saýlap almagy amala aşyrýar:

14.01.01 – Akuşerçilik we ginekologiýa – 1 ýer

Salgysy: Aş­ga­bat ş., Ar­ça­bil şa­ýo­ly, 18.

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fo­n belgileri: 92-71-46, 48-98-71.